A

 

absalon-jan

ABSALON Jan (8 II 1891, Zawodzie – 29 VI 1981, Bogucice), hallerczyk; robotnik huty Marta, kopalni „Paulineglück", szopienickich hut cynku; od 1909 działacz ruchu śpiewaczego w Bogucicach (sekretarz ►Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”, prezes ►Chóru Męskiego im. Juliusza Ligonia); uczestnik: ►I wojny światowej, II i III ►powstania śląskiego (na terenie Katowic); przewodniczący ►Komitetu Plebiscytowego w Bogucicach; od 1928 w ►Towarzystwie Czytelni Ludowych. Przyczynił się do powstania ►Domu Ludowego w Bogucicach. W okresie okupacji przebywał na robotach przymusowych. Po powrocie w 1945 działał w ruchu śpiewaczym oraz ►Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Pochowany na ►cmentarzu parafialnym w Bogucicach.
A. Steuer: Kalendarium dziejów Katowic. Katowice 2001; S. Wilczek: Jan Absalon. „Poglądy” 1981, nr 7.

ACHTELIK Karol (4 VIII 1873, Bogucice – [?]), górnik, działacz sanacyjny, członek Rady Naczelnej ►Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy w Katowicach; radny miejski po wyborach komunalnych w 1929 z listy nr 12 ►Narodowo-Chrześcijańskiego Bloku Gospodarczego w dzielnicy Bogucice-Zawodzie; prezes Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Niższych w Katowicach; mieszkał przy ►ul. Ryszarda.
APK, Dyrekcja Policji Katowic, sygn. 155; „Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego” 1929, nr 41; E. Długajczyk Sanacja śląska 1926–1939. Zarys dziejów politycznych. Katowice 1983.

ACHTELIK Piotr (11 IX 1895, Bogucice – [?]), inwalida górniczy, rębacz, po 1918 górnik na powierzchni ►kopalni „Katowice”; działacz ►Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Oddział Górników; działacz plebiscytowy. Odznaczony Medalem Niepodległości.
APK, Dyrekcja Policji Katowic, sygn. 13.

ADAM Z MYSŁOWIC, prawdopodobnie Adam Bogutzky (Bogucki), herbu Pilawa, dziedzic dóbr mysłowickich przed 1414–1421; z bratem ►Janem z Mysłowic obdarzyli darowizną (rzeką Roździanką, namiarkiem i łąką) młynarza ►Macieja z Bogucic.
A. Sulik: Historia Myslowic do 1922. Mysłowice 2000; L. Musioł: Materiały do dziejów wielkich Katowic (1299–1789). Katowice 1936; L. Musioł: Załęże. Monografia historyczna dzisiejszej dzielnicy miasta Katowic. Katowice 1969.

adamczyk-ferdynand

ADAMCZYK Ferdynand Korneliusz (13 IX 1896, Uchylsko – 23 I 1988, Katowice), lekarz internista, polski działacz plebiscytowy na Górnym Śląsku, powstaniec śląski. Po ukończeniu gimnazjum w Zabrzu rozpoczął studia medyczne; naukę (z przerwami) kontynuował we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu; dyplom dr wszech nauk lekarskich uzyskał w 1925. W czasie studiów należał do Związku Młodzieży Polskiej „Zet” oraz Związku Akademików Górnoślązaków „Silesia Superior” we Wrocławiu. Pracował w Polskim Komitecie Plebiscytowym w Raciborzu, walczył w III ►powstania śląskiego – lekarz 1. baonu w zabrskim Pułku Powstańczym im. Kościuszki; ranny w walkach pod Kędzierzynem, leczony był w szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Sosnowcu, potem w Warszawie. W l. międzywojennych pracował m.in. jako ordynator oddziału wewnętrznego ►Szpitala Zakonu Bonifratrów w Bogucicach (do 1933); był kierownikiem ►Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem w Bogucicach, lekarzem domowym w ramach kasy chorych i szkolnym. Prowadził prywatną praktykę, zajęcia szkoleniowe dla drużyn sanitarnych ►Związku Ochotniczych Kolumn Sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża. Należał do ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz ►Związku Powstańców Śląskich. W 1939 walczył w obronie Katowic, był członkiem ruchu oporu, szefem służby sanitarnej organizacji ►„Ku wolności”, w l. 1941–1942 działał w ►Polskim Związkiem Wolności; aresztowany w 1944, zbiegł z transportu. W l. 1945–1977 był lekarzem powszechnej i kolejowej służbie zdrowia w Katowicach. Został odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach. Patron jednej z katowickich ulic.
E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia historyczna dzielnicy Katowice-Zawodzie i parafii pw. Opatrzności Bożej. Katowice 2011; M. Szylin: Ferdynand Adamczyk. W: Patronowie katowickich ulic i placów. Red. U. Rzewiczok. Katowice 2013; K. Brożek: Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim od końca XIX do połowy XX wieku. Katowice 2009.

ADOLFSTRAßE zob. ►Władysława Łokietka ulica

ADOLPH, szyb ►kopalni „Katowice” o głębokości 15,58 m; drążony ok. 1823–1833; jeden z 4 najwcześniej drążonych szybów kopalni „Ferdynand” („Katowice”); w XIX w. zakończył działalność.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

AGACIŃSKI Stanisław (21 X 1911, Poznań – po 1964), budowniczy, pracownik Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego nr 1; zasłużył się jako budowniczy pierwszych bloków mieszkalnych osiedla ►Koszutka, mieszkał przy ►ul. Nowotarskiej. Odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego (1964) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1955).
APK, zesp. Prezydium WRN Katowice, Wydział Organizacyjny, sygn. 2399.

AGATHE BERGWERKSCHAFT GMBH zob. ►Katowicka Spółka Akcyjna.

AGNES-AMANDA (Agnes Amanda Grubbe), nazwa historyczna zlikwidowanej osady na pograniczu gmin ►Bogucice (za hutą ►Ferrum) i Janów; wybudowana w I poł. XIX w. dla górników kopalń „Agnes” i „Amanda”, (w 1883 włączonych do kopalni „Giesche”) na gruncie obszaru dworskiego Mysłowice-Zamek zamieszkana przez co najmniej 288 osób (1887) (pierwotnie na terenie gminy Janów, w l. 1911–1937 w granicach Bogucic dzielnicy ►Katowice II, w l. 1938–1945 włączona do Janowa, w l. 1945–1953 w granicach Katowic, od 1953 w Szopienicach, od 1960 w Katowicach). Pod względem przynależności parafialnej osada była przydzielona do ►parafii św. Szczepana w Bogucicach, od 1931 do ►parafii Opatrzności Bożej w Zawodziu, od 1967 do parafii w Janowie. Parterowe i piętrowe domy z małymi mieszkaniami bez kanalizacji i bieżącej wody były przeznaczone dla bezrobotnych; w 1937 (po zaniechaniu budowy osiedla) mieszkańców przeniesiono do Azylu w Załężu. W końcu l. 70. XX w. osada została wyburzona; na jej terenie (na gruntach Koncernu Giesche) powstała ►Mrówcza Górka; od 1931 działała ►radiostacja na Mrówczej Górce. Obecnie tereny ►Katowickiego Parku Leśnego.
AUM, zesp. 8, sygn. 2; B. Czaplicki: Górnośląski duszpasterz ks. Leopold Markiefka (1813–1882) i jego dzieła. Lubliniec–Kokotek 2014; A. Steuer, J. Tofilska: Osady i osiedla. [W:] Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. 2. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. Katowice 2012; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

AGNIESZKA-AMANDA zob. ►Agnes-Amanda

AKADEMICKA ULICA, dł. 310 m, układ równoleżnikowy, równoległa do ►Bulwarów Rawy; łaczy ►ul. Bogucicką z ►Szkołą Podstawową nr 2.

AKCJA KATOLICKA, zrzeszenie ludzi świeckich, którzy podjęli się współudziału w misji apostolskiej Kościoła. W Bogucicach zapoczątkowała działalność w 1931, funkcję prezesa pełnił ►Jan Kędzior, w 1938 należały do niej: ►Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (zob. ►Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej), ►Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, ►Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, ►Katolickie Stowarzyszenie Mężów. W Zawodziu w ►parafii Opatrzności Bożej działała od 1931, funkcje prezesa pełnił ►Artur Matysik, w 1938 należały do niej: ►Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (zob. ►Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej), ►Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, ►Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, ►Katolickie Stowarzyszenie Mężów.
Akcja Katolicka na Śląsku: powstanie, rozwój, działalność. Katowice 1938.

ALBERT, kopalnia węgla kamiennego, eksploatowana w l. 1842–1843 na polu górniczym ►Albert; 3 szyby; urobek roczny 2,7 tys. ton.
G. Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Katowice 2017.

ALBERT, pole górnicze o powierzchni 82 136 m² lub 0,7 km² zlokalizowane po południowej stronie dzisiejszej Alei Górnośląskiej; graniczyło z nadaniami: od północy z ►Schiling, ►Arcona, od wschodu ►Wilhelms Freunde, od południa ►Präserwative, od zachodu z Neue Beate Grube; nadane 12 XI/29XI 1839 Albertowi von Sallawa (jego kuksy odkupiło gwarectwo Kramsty) i ►Franzowi (Franciszkowi) Wincklerowi (kuksy przekazał księciu Kraft zu Hohenlohe, ostatecznie ich właścicielem od 1899 było gwarectwo Oheim); część pola włączono do pola ►Wilhelms Freude w związku z tworzeniem ►kopalni „Katowice” („Kattowitz”).
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997; G.Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Kreacja i redakcja G. Grzegorek. Wstęp L. Jodliński. Katowice 2017.

ALBERT GOLDSTEIN, firma budowlana specjalizująca się w budowie pieców piekarskich; wzmianki o firmie pochodzą z 1903 i 1910; miała siedzibę w Królewskiej Hucie, zakład budowlany mieścił się w Zawodziu przy ►ul. Waleriana 12; zajmowała się też handlem drzewem.
AUM Katowice, zesp. 2, sygn. 548, 550.

ALE BABY, żeński zespół wokalno-instrumentalny działający w strukturach ►Zakładowego Domu Kultury Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”; w 1989 skupiał 6 członków, a kierowała nim M. Konczewicz.
Amatorskie zespoły artystyczne. Katowice 1989.

ALEXANDER, szyb ►kopalni „Katowice”, drążony w 1823, nazwa od imienia trzeciego syna ►Johana Friedricha Weddinga; w XIX w. zakończył działalność.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

ALMECO COMPANY, pierwsza na terenie Katowic fabryka perfum, olejków eterycznych i farb do makijażu, utworzona 27 II 1924 na podstawie umowy między wspólnikami Józefem Pisarkiem z ►Zawodzia i Alfredem Wende z Lipska, z siedzibą w Zawodziu przy ul. Krakowskiej (ob. ►ul. 1 Maja) 88. Pracowała na licencji A. Wende. Wpisana do rejestru handlowego sądu grodzkiego w Katowicach 24 V 1924 pod nr B.708 (umowa z 27 II 1924 Józef Pissaerek [Pisarek] z Zawodzia i Alfred Wende z Lipska). Kapitał zakładowy wynosił 5 mln marek polskich. Po 1927 popadła w ogromne tarapaty finansowe; jednoosobowa często zmieniała kierowników spółki; jeden z właścicieli (J. Pisarek) próbował zmienić jej nazwę (Wawel) i profil produkcji; ostatecznie zlikwidowana w 1935.
APK, zesp. Rejestr handlowy, sygn. B.708.

ALOJZJANIE, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży p.w. św. Alojzego, organizacja młodzieży męskiej powyżej 17. roku życia. W Bogucicach założone w 1894, w 1895 skupiało 500 członków; wzbudzało aspiracje narodowe młodzieży polskiej; od 25 II 1895 tradycją stały się modlitwy przed ►obrazem Matki Boskiej Boguckiej; w 1897 włączyło się w struktury ►Sodalicji (Kongregacji) Mariańskiej.
J. Górecki: Sanktuarium Bogucickie w tradycji pielgrzymkowej Górnego Śląska. W: Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność. Księga jubileuszowa. Red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło. Katowice 2000; J. Myszor: Parafia p.w. św. Szczepana w Bogucicach w XIX i na początku XX w. W: Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność...; J. Myszor: Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821–1914. Katowice 1991.

ALPY WEŁNOWIECKE (BOGUCKIE), hałdy na granicy Bogucic i Wełnowca; do połowy XIX w. część ►Beneficjum Plebana Parafii św. Szczepana Męczennika; w połowie l. 50. XIX w. wybudowano na ich terenie kolonię ►Johanka; mieścił się tam też szyb ►Georgschacht; na początku XX w. część hałd nazywano ►Trupie Pole.
P. Piwowarczyk: Historia parafii i kościoła p.w. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Katowice 2014; G. Grzegorek, A. Frużyński , P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Katowice 2017.

AM MEILENKRETSCHAM zob. ►Łączna ulica

AMANDA (Familienhäuser), osiedle górnicze w pobliżu huty cynku ►Kunegunda; zaznaczone po raz pierwszy na mapie z 1883; składało się z 3 budynków; wyburzone w 1990.
G.Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Katowice 2017.

AMBONA w ►Bazylice Mniejszej św. Szczepana w Bogucicach, powstała w 1894 w warsztacie Carla Buhla z Wrocławia, neogotycka, z drewna dębowego, z płaskorzeźbami przedstawiającymi: Kazanie na Górze, sylwety 4 ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Jezusa siewcę i Chrystusa Nauczyciela oraz napisy w języku łacińskim: „Exiit qui seminat...” („Siewca wyszedł i gdy siał...”). Na baldachimie ambony umieszczono figurę Mojżesza.
AKAD, zesp. Akta lokalne, sygn. 126.

ANTHON, szyb ►kopalni „Katowice” o głębokości 14,12 m; drążony w l. 1833–1844 w pobliżu pokładu głównego; ok. 1844 zakończył działalność.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

APHRODITE, fabryka perfum (Aphrodite, Chypre, Lilas) i wody kolońskiej, zał. w poł. l. 20. XX w. Siedziba mieściła się przy ul. Krakowskiej 29 (ob. ►ul. 1 Maja). Właścicielem był Erich Freund. W l. 30. XX w. działała pod nazwą Fabryka Chemiczna.
AUM Katowice, zesp. 1, sygn. 1184; Skorowidz branż przemysłu, handlu, finansów, rzemiosła i zawodów wyzwolonych. Województwo śląskie 1929/1930. Katowice 1930.

APTEKA BONIFRATRÓW, szpitalna, założona w 1874 przez Matariusa Berlida; od 1922 apteka powszechna (kier. Karol Proksa, ►Antoni Palarczyk). W l. 1939–1945 główny dystrybutor leków dla miasta Katowice; od 1945 – miejska; w 1951 upaństwowiona – funkcjonowała jako szpitalna, a później punkt apteczny. Po 2009 wznowienie działalności.
„Górnoślązak” 1923, nr 78.

APTEKA ŚW. BARBARY (St. Barbara Aphoteke), zał. 1898, właścicielami byli: Walerian Bauer, Erwin Bauer – syn i spadkobierca pierwszego właściciela, członek zarządu Związku Aptekarzy Województwa Śląskiego, w l. 1930–1939 ►Franciszek Krauze. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Bogucickiej 1, potem funkcjonowała przy ul. Krakowskiej 46; od 1935 apteka prowadziła laboratorium przy ►ul. Bogucickiej 1; powstała też filia w Nikiszowcu. Reaktywna po II wojnie światowej.
AUM, zesp. 1, sygn. 103a; Księga adresowa Wielkich Katowic. Katowice 1935; D. Moska: Apteki i aptekarstwo w autonomicznym województwie śląskim w II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922–1939. Sosnowiec 1992; Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Katowicach na 1946 r. Katowice 1946.

ARBOR, Spółka Akcyjna, zał. 19 XI 1923. Prowadziła handel drewnem i używanym drewnem; działała na podstawie kontraktu wspólników: Israela Maryanki z Sosnowca, Jakuba Sternera i Jakuba Ruebnera z Zawodzia i statutu z 23 XI 1923. Zapisana w rejestrze sądowym pod numerem B 647 z 15 I 1924. Została zlikwidowana 17 V 1924.
„Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego” 1924, nr 4.

ARCHIDIECEZJALNY OŚRODEK ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM, został utworzony w 1994 przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Murckach; do jego powstania przyczyniły się wcześniejsze działania duszpasterskie i doświadczenia ks. Tadeusza Skrzypczyka; prowadzono tam regularną formację poprzez szkolenia, rekolekcje i różne formy ewangelizacji. Od 2007 Biuro mieści się w ►Ośrodku Formacyjno-Rekolekcyjnym przy parafii św. Szczepana w Bogucicach; zajmuje się koordynacją grup modlitewnych Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej; zasadniczy trzon pracy stanowią: rekolekcje letnie i zimowe, dni jedności dla wszystkich wspólnot rejonu, cykliczne spotkania formacyjne dla animatorów oraz różnego rodzaju rekolekcje dla wszystkich.
http://www.katowice.odnowa.org.

ARCONA (Arkona), pole górnicze na terenie kuźnicy boguckiej, o powierzchni: 1 kopalnia znalazcza + 1200 miar; od wschodu graniczyło z polem ►Schilling; na wniosek z 1 X 1855 nadane 17 VI 1856 Leonardowi Erbeichowi i ►Marii von Winckler-Domes; połączone z polem ►Kleine Franziska (1859–1860), zgłoszone jako Franciska-Glück; eksploatowane od 1856.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

ARCONA I (kopalnia „Arcona I”), pole górnicze o powierzchni 176,257 m², nadane 29 XI – 4 XII 1894 ►Franciszkowi Hubertowi von Tiele-Winckler; w 1920 – skonsolidowane z innymi polami – weszło do ►kopalni „Katowice”; obejmowało obszar od ul. Kościuszki i Andrzeja do wschodniej części ul. Kordeckiego, szkoły przy ul. Stawowej, ul. Warszawską i Mielęckiego, wzdłuż torowisk PKP dochodziło do ul. Kościuszki.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

ARCONA CONSOLIERT, skonsolidowane pole kopalni o nazwie „Arcona Consoliert” o powierzchni 1916,134 m²; powstało z połączenia pól ►Arcona i ►Kleine Franziska; należało do ►Giesche SA i ►Huberta von Tiele-Wincklera.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

ARCONA-OSTFELD, skonsolidowane pole ►kopalni „Katowice” o powierzchni 565 723 m²; w jego składzie znalazły się pola: ►Arcona, ►Kleine Franziska, ►Arcona Consoliert; w 1920 włączone do nowego pola projektowanej ►kopalni „Kattowitz”.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

ARCYBRACTWO MATEK CHRZEŚCIJAŃSKICH p.w. św. MONIKI, parafialna stanowa organizacja kobieca przy ►parafii św. Szczepana w Bogucicach, założona w 1903; w 1935 skupiała 149 członkiń; miała własny sztandar. Zdaniem ►ks. Ludwika Skowronka był to związek bojowniczek za wiarę i cnotę. Miesięczny porządek zebrań, pouczenia i modlitwy dla tej struktury organizacyjnej zostały zawarte w ►Drodze do Nieba.
B. Czaplicki: Ksiądz Ludwik Skowronek (1859–1934) i jego dzieła. Katowice 2016; „Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej) 1936”. Katowice 1936.

ARCYBRACTWO MATKI BOSKIEJ Z GÓRY KARMEL zob. ►Arcybractwo Szkaplerzne

ARCYBRACTWO SZKAPLERZNE (Arcybractwo Matki Boskiej z Góry Karmel) przy ►parafii św. Szczepana w Bogucicach, założone 22 VIII 1856 (wg innych opracowań 29 VI 1857) przez Hieronima Marię Prioriego (generała Zakonu Karmelitów Trzewiczkowych). Wśród pierwszych zapisanych byli: ►ks. Leopold Markiefka wraz z kilkoma krewnymi, ►ks. Konrad Ściborski; w 1860 zaprowadzono księgi rejestracyjne arcybractwa. Skupiało czcicieli ►obrazu Matki Boskiej Boguckiej; w 1893 skupiało 11 tys. członków (w tym również mieszkańców dalszych miejscowości, takich jak: Wilkowyje, Mokre, Gostyń, Michałkowice, Siemianowice, Podlesie Śląskie, Kosztowy, Łaziska Górne), którzy mieli obowiązek noszenia szkaplerza. Niewykluczone, że arcybractwo przyczyniło się do przeniesienia odpustu parafialnego na niedzielę po 15 lipca.
J. Myszor: Parafia p.w. św. Szczepana w Bogucicach w XIX i na pocz. XX w. W: Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność. Księga jubileuszowa. Red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło. Katowice 2000; B. Czaplicki: Ksiądz Ludwik Skowronek (1859–1934) i jego dzieła. Katowice 2016; B. Czaplicki: Górnośląski duszpasterz ks. Leopold Markiefka (1813–1882) i jego dzieła. Lubliniec–Kokotek 2014.

ARESIN Maria zob. ►Winckler Maria

ARKA, miesięcznik ►parafii Opatrzności Bożej w Zawodziu. Powstał z inicjatywy parafialnego zespołu synodalnego; pierwszy numer ukazał się w XII 1992; porusza aktualne i historyczne sprawy parafii oraz tematy poświęcone złożonym problemom życia religijnego; redaktor Halina Zajpelt, oprawa graficzna Marek Watras.
E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

ARTHUR, pole górnicze – 0,82 km² lub 1 kopalnia znalazcza + 949 miar (zob. ►Arthurgrubbe) na pograniczu Bogucic i Dębu (teren ►Koszutki), graniczyło z nadaniami: od północy Waterloo, od wchodu ►Ferdynand, od południa ►Belle Alliance, od zachodu König (w Królewskiej Hucie); nadane ►Johnowi Baildonowi 26 IV 1836; w 1858 powiększone o pole Arthur Erweiterung; w l. 1845–1846 przepisano 61 kuksów na Szpital św. Ducha i probostwo parafii w Chorzowie; w l. 1846–1864 spekulowano i handlowano kuksami; działalność górnicza zamarła; od 1866 wyłącznym właścicielem pola został ►Hubert Tiele-Winckler.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997; G.Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Kreacja i redakcja G. Grzegorek. Wstęp L. Jodliński. Katowice 2017.

ARTHUR, szyb ►kopalni „Susanna”, głęb. 21,2 m; eksploatowany w l. 1864–1878.
G.Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Katowice 2017.

ARTHUR ERWEITERUNG zob. ►Arthur.

ARTYSTYCZNA OFICYNA DRUKARSKA, zakłady drukarskie, zał. 1933 pod nazwą Drukarnia „Artystyczna” przez Franciszka Plotnickiego. Siedziba mieściła się przy ul. Krakowskiej 8 (ob. ►ul. 1 Maja) w kamienicy z 1908 należącej do Pawła Tomali.
AUM Katowice, zesp. 1, sygn. 1161.

ASPIRANTINNEN (niem.) zob. ►Sodalicja Mariańska.

ASPIRANTKI zob. ►Sodalicja Mariańska.

ATLANTIC, nazwa kina w ►Zawodziu przy ul. Krakowskiej (ob. ►ul. 1 Maja). Funkcjonowało w sali ►restauracji Besucha (por. ►restauracja Posza). Od 1932 wydzierżawione przez braci Ludwika i Jana Żabińskich. Przechodziło zmienne koleje losu. Od 1941 Atlantis Lichtspiele; w 1942 Deli Theater – właściciel Ewald Schiwek z Gliwic. Zlikwidowane w 1945. W salach po kinie zorganizowano stołówkę Studium Przygotowawczego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (zob. ►Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

ATOM KATOWICE II (Zawodzie), KS przy Fabryce Chemicznej „Giesche”, zał. 30 IX 1946, jednosekcyjny klub piłkarski. Działacze: Józef Frey, Wiktor Horboła, Józef Kędzior, Wiktor Piechota. Boisko dzierżawione od KS Ferrum (zob. ►Słowian Katowice). Po fuzji w VIII 1948 z RKS Naprzód Szopienice działał pod nazwą KS Atom-Naprzód Szopienice.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej Katowice, sygn. 43; Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”. Katowice 2011; A. Steuer: Kultura fizyczna. [W:] Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

AUGUSTA HÜTTE, huta cynku w ►Zawodziu; założona w 1839 przez Józefa Heine; w 1840 przeszła w ręce Wilhelma Schneidera, w 1852 Antoniego Nolepy, w 1858 ►Marii Winckler. W 1858 produkowała 503 t cynku; w 1870 unieruchomiona.
J. Jaros: Słownik katowickich kopalń i hut. Katowice 1994.

AUTOSTRADA A4, najdłuższa autostrada w Polsce o długości 672,75 km prowadząca z zachodu na wschód przez południową Polskę (wzdłuż Sudetów i Karpat). Należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Kontynuując bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Dębicę, Rzeszów, Jarosław do przejścia granicznego z Ukrainą Korczowa – Krakowiec. Odcinek przecinający Zawodzie od ul. Francuskiej do węzła Katowice Murckowska został oddany do użytku w 1996; węzeł Katowice Murckowska łączy autostradę A4 (Aleja Górnośląska) z ►drogą krajową nr 86 (►ul. Murckowska).

AZS KATOWICE (Akademicki Związek Sportowy), założony 12 X 1945 (Juliusz Szaflik, Tadeusz Janik, Tadeusz Kopel, Franciszek Ogół) przy Wyższej Szkole Ekonomicznej (ob. ►Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach; w 1950 przekształcony w Akademickie Zrzeszenie Sportowe (będące klubem sportowym całego środowiska akademickiego woj. katowickiego); w 1957 uzyskał osobowość prawną i powrócił do pierwotnej nazwy. Prowadził sekcje: bobslejową, gimnastyki sportowej, hokeja na lodzie, lekkoatletyczną, narciarską, pływacką, tenisa stołowego. W 1973 połączył się ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Katowicach. Zasłużeni mistrzowie sportu: ►Alfreda Ograbek, Stefan Sowa, Kazimierz Mieleszczuk, Aleksander Wrona, Roman Micał; mistrzowie sportu: Maria Thym, ►Henryk Gonsior, Józef Biernacki, ►Ryszard Tomczak, Edward Makuła, Wiktor Garcorz (piłka ręczna). Osiągnięcia: 16 (4–2–9) medali MP w l. 1949–1967, w tym 1 (0–0–1) medal w bobslejach, 4 (1–0–3) medale MP w hokeju na trawie, 11 (3–2–6) medali MP w piłce ręcznej.
APK, zesp. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, sygn. 8, p. 1; APK, Prezydium WRN Katowice, Wydział Org., sygn. 1336; Biblioteka Śląska, Dział Życia Społecznego, sygn. XXI A2 K-ce; Główne zadania SZS–AZS oraz kalendarz i regulaminy imprez sportowych województwa katowickiego w roku szkolno-studenckim 1974/75. Katowice 1974.

MP w bobslejach

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1949 Jan Steller, [?] dwójki 3

A. Steuer: Dzieje sportu w Bogucicach i Zawodziu. W: Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Katowice 2011.

MP w hokeju na trawie mężczyzn (hala)

RokSkład drużynyMiejsce
1962 Lucjan Blacharz, Jan Brzoza, Mirosław Brzoza, Bydłowski, Chlebowski, Chowaniec, Andrzej Kokoszka, Krupa, Kuczkowski, Ryszard Kurasz, Jan Pieniążek, Przybyłowski, Zalewajko 1
1964 [?] 3
1966 [?] 3
1967 [?] 3

A. Steuer: Dzieje sportu w Bogucicach i Zawodziu. W: Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Katowice 2011; T. Socholik: 50 lat. Jubileusz śląskiego hokeja na trawie. Katowice 2000.

MP w piłce ręcznej

RokSkład drużynyKonkurencjaMiejsce
1952 Garcorz, Kałdonek, Kapuściński, Kopel, Maroń, Niestrój, Sidełko, Stangrecki, Szołtysek, Wiatrok, Zibert 11-osobowa – mężczyźni 3
1953 [?] 11-osobowa – mężczyźni 3
1954 [?] 11-osobowa – mężczyźni 3
1955 Zygfryd Nowak, Joachim Szołtysek, Zdzisław Weiss, Wiktor Garcorz, Henryk Gąsior, Sylwester Hauffe, Tadeusz Kopel, Józef Machnik, Jan Malik, Roman Niestrój, Wiktor Wiatrok, Marian Zaborski, Roman Zaborski 11-osobowa – mężczyźni 1
1957 Garcorz, Skrzyborski, Józef Biernacki, Weiss 11-osobowa – mężczyźni 2
1959 Edyta Drzyzga, Alicja Kieszek, Maria Łabowska, Alfreda Ograbek, Halina Operhalska, Orlik, Maria Polok, Cecylia Rickert, Maria Thym-Gajda, Adela Wieczorek 7-osobowa – kobiety 1
1960 [?] 7-osobowa – mężczyźni 3
1961 [?] 7-osobowa – mężczyźni 3
1963 Henryk Gąsior, Kazimierz Lewkowski, Henryk Liber, Hubert Skiba, Bernard Targiel, Walerian Tim 7-osobowa – mężczyźni 2
1964 Józef Biernacki, Rudolf Bugla, Henryk Gąsior, Janusz Karpuk, Kazimierz Lewkowski, Henryk Liber, Edward Makuła, Kazimierz Mieleszczuk, Jan Olszówka, Hubert Skiba, Stefan Sowa, Bernard Targiel, Walerian Tim, Ryszard Tomczak 7-osobowa – mężczyźni 1

„Sport” 1957, nr 129 i 1962, nr 15; W. Zieleśkiewicz: 90 lat polskiej piłki ręcznej. Warszawa 2008; S. Jarecki: Rozwój piłki ręcznej na Śląsku. Cz. 1: 1925–1960. Katowice 1972; S. Jarecki: Rozwój piłki ręcznej na Śląsku. Cz. 2: 1961–1970. Katowice 1972.

 


LEKSYKON BOGUCKI

WSTĘP

Leksykon bogucicki ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 2000 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Bogucic z ich obszarem dworskim, Zawodziem, Koszutką, Kuźnicą Bogucką, Burowcem i włączoną już po I wojnie światowej do Dzielnicy II kolonią Agnes-Amanda, różniące się od współczesnych. Uwzględniono także najdalszy zasięg parafii p.w. św. Szczepana Męczennika. Miejscowości, które jej podlegały (Katowice, Kuźnica Bogucka, Dąbrówka Mała, Załęże, Brynów), zostaną opisane w kontekście ich związków z kościołem. Ponadto opisane zostaną struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowały miejscowości Bogucice i Zawodzie (jednostki terytorialne takie, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z Bogucic, Koszutki, Zawodzia, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Bogucic – przedstawiciele rodów Salomonów, Mieroszewskich, Tiele-Wincklerów, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy, osoby zasłużone dla nauki polskiej).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą  większości ulic Bogucic, Koszutki i Zawodzia), nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych, jak i z onomastyki ludowej (np. Tyfus, Drajok, Mrówcza Górka). Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Bogucic (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z  szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np.  hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Bogucic, Koszutki i Zawodzia opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną, pozaszkolną i akademicką, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne granice bogucic
Współczesne granice Bogucic