Klauzula informacyjna

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia RODO informujemy Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice, NIP: 954 18 37 524, REGON: 001051241, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RiK/K-ce/M/6/94 prowadzony przez Urząd Miasta Katowice.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, a także w przypadku danych pozyskiwanych na podstawie Państwa zgodny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych polegają na oferowaniu zwiedzającym Muzeum: wystaw, wykładów historycznych, koncertów oraz innych wydarzeń, które przyczyniają się do zwiększenia promocji działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
  1. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice.
  2. kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. kontakt telefoniczny: tel.: 602762036
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa i zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora danych nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuję prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu:
  1. przedawnienia roszczeń,
  2. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie),
  4. w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 1. Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, cofnięcia wyrażonej zgody,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Monitoring wizyjny

Na terenie Muzeum Historii Katowic zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Administratorem danych wizyjnych jest Muzeum Historii Katowic.

System monitoringu wizyjnego zainstalowany jest w związku z wypełnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia jednostki.

Nagrania wizyjne Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres do 30 dni od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania wizyjne stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął przesłanki, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie dane uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają automatycznemu usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.


Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych jest Muzeum Historii Katowic, 40-025 Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9, NIP: 954 18 37 524, REGON: 001051241, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RiK/K-ce/M/6/94

Administrator wyznaczył Pana Cezarego Nowickiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  Muzeum Historii Katowic, 40-025 Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9
 • kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kontakt telefoniczny: 602762036.