REGULAMIN PORZĄDKOWY
Muzeum Historii Katowic

 

Definicje:

 • Grupa zorganizowana – grupa osób chcących zwiedzić ekspozycje w muzeum, licząca więcej niż 5 osób i reprezentowana we wszystkich sprawach formalnych (rezerwacji, płatności) przez jedną konkretną osobę.
 • Muzeum – Muzeum Historii Katowic

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin ustala zasady przebywania zwiedzających i uczestników imprez w budynkach muzeum.
 2. Obiekty muzeum otwarte są w godzinach i dniach ustalonych zarządzeniem dyrektora. Aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej www.mkh.katowice.pl, telefonicznie oraz bezpośrednio we właściwych oddziałach.
 3. Muzeum zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia bądź ograniczenia dostępu do wystaw, o czym informować będzie we właściwych oddziałach lub na stronie internetowej.
 4. W obiektach muzeum dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy oraz wózków inwalidzkich.
 5. Wszelkie osoby przebywające w muzeum zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników muzeum oraz pracowników ochrony.
 6. Osoba niepełnoletnia do 13. roku życia może zwiedzać muzeum wyłącznie pod opieką opiekuna faktycznego. Opiekun w pełni odpowiada za zachowanie i szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią.
 7. Korzystanie z toalet w muzeum jest płatne. Opłat dokonuje się w kasie. Z opłaty zwolnieni są osoby zwiedzające wystawy oraz uczestnicy imprez organizowanych w muzeum.
 8. Na terenie muzeum obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych.
 9. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych nie mogą przebywać na terenie muzeum. W razie wątpliwości co do stanu odwiedzającego decyzję podejmuje pracownik muzeum.
 10. Zabrania się wnoszenia na teren muzeum materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, takich jak:
  • pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
  • urządzenia do ogłuszania;
  • przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią;
  • narzędzia robocze;
  • tępe narzędzia;
  • materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające;
  • substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające;
  • środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska;
  • materiały i płyny o właściwościach żrących;
  • spraye służące samoobronie;
  • napoje alkoholowe.
 1. Na terenie muzeum znajdują się apteczki pierwszej pomocy.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy osób uprawnionych do poruszania się z psem-przewodnikiem.
 3. Szatnia jest dostępna dla zwiedzających; wszystkie większe przedmioty (parasole, torby, plecaki itp.) należy w niej pozostawić przed rozpoczęciem zwiedzania.
 4. Muzeum obsługuje grupy zorganizowane, w tym grupy szkolne, oraz świadczy usługę przewodnicką po uprzedniej rezerwacji.
 5. Indywidualne zwiedzanie wystaw, bez przewodnika, w godzinach otwarcia muzeum, nie wymaga rezerwacji.
 6. Grupy zorganizowane, które nie wykupią usługi zwiedzania z przewodnikiem, nie mogą korzystać z usług przewodnika niebędącego pracownikiem muzeum.

II. Opłaty i rezerwacje

 1. Zwiedzanie wystaw jest płatne; nie dotyczy to osób zwolnionych z opłaty. Jednego dnia w tygodniu wstęp do muzeum jest wolny dla wszystkich zwiedzających.
 2. Ceny biletów wstępów, wykaz osób zwolnionych z opłaty, przysługujące zniżki oraz wykaz programów rabatowych, w których uczestniczy muzeum zawarte są w zarządzeniu dyrektora i ogłaszane na stronie internetowej www.mkh.katowice.pl i w oddziałach.
 3. Zakup biletu upoważnia do jednorazowego zwiedzenia wszystkich dostępnych wystaw w oddziale muzeum, na terenie którego uiszczona została opłata, niezwłocznie po transakcji bądź, w przypadku płatności przelewowej, w dniu zadeklarowanym w rezerwacji. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia opłaty za zwiedzenie wybranej wystawy.
 4. Usługi świadczone przez muzeum oraz udział w imprezach na terenie muzeum mogą być płatne. Informacje na ten temat udostępniane są na stronie internetowej www.mkh.katowice.pl lub we właściwych oddziałach.
 5. Płatności dokonuje się w kasach oddziałów muzeum, gotówką lub kartą płatniczą.
 6. Grupy zorganizowane mogą dokonywać płatności za usługi świadczone przez muzeum przelewem na konto muzeum w formie przedpłaty lub faktury z odroczonym terminem płatności. W takim przypadku konieczne jest przesłanie na adres mailowy bądź pocztowy muzeum stosownego pisma.
 7. W razie niezrealizowania z winy nabywcy usługi opłaconej przelewem, kwota pieniężna może być zwrócona na podstawie pisemnego podania zawierającego dane do przelewu.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo do niewystawienia faktury na miejscu, w takim przypadku wystawi fakturę w terminie do dwóch tygodni od daty zwiedzania/wykonania usługi. Dane do faktury (nazwę podmiotu, adres, NIP) należy przekazać pracownikowi muzeum na miejscu lub mailowo.
 9. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia trasy zwiedzania ze względów bezpieczeństwa. W takim wypadku nie będzie przysługiwać częściowy ani całkowity zwrot kosztu biletu.

III. Fotografowanie i filmowanie

 1. W salach ekspozycyjnych podczas zwiedzania zezwala się na bezpłatne fotografowanie i/lub filmowanie, nie można jednak do tego celu używać statywu oraz dodatkowych źródeł światła, w szczególności lamp błyskowych.
 2. Nagrane na ekspozycjach filmy oraz zrobione fotografie mogą być przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku.
 3. W muzeum nie ma możliwości zorganizowania sesji zdjęciowej.

IV. Zwiedzanie

 1. Zabronione jest wnoszenie do sal ekspozycyjnych:
  • parasoli,
  • nakryć wierzchnich,
  • plecaków, walizek, torebek damskich o wymiarach większych niż 35 x 30 x 15 cm,
  • statywów (z wyjątkiem sesji zdjęciowych),
  • żywności i napojów,
  • szklanych butelek,
  • wózków dziecięcych,
  • sprzętu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego.
 1. W trosce o komfort zwiedzania ostatnie wejście do sal wystawowych może mieć miejsce nie później niż 30 minut przed zamknięciem muzeum.
 2. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w salach wystawienniczych muzeum.
 3. Zabrania się przekraczanie barierek, słupków i sznurów odgradzających znajdujących się na ekspozycjach.

V. Uwagi końcowe

 1. Dokonanie opłaty lub rezerwacji zwiedzania jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie skargi i wnioski można złożyć:
  • ustnie do protokołu lub pisemnie w sekretariacie muzeum, ul. Szafranka 9,
  • listownie na adres: Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
  • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Skargi bądź wnioski anonimowe, nieopatrzone własnoręcznym podpisem nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu przez osobę zwiedzającą pracownik muzeum bądź pracownik ochrony poucza ją, a w razie dalszego łamania regulaminu ma prawo wyproszenia takiej osoby z muzeum bez prawa do zwrotu wniesionych w muzeum opłat.
 3. Pracownik muzeum lub pracownik ochrony mają prawo wezwać służby porządkowe, w tym policję, w razie niezastosowania się do polecenia opuszczenia muzeum przez niestosownie zachowującą się osobę.

Regulamin Porządkowy Muzeum Historii Katowic obowiązuje od dnia 24 czerwca 2022 roku.