Ł

 

ŁĄCZNA ULICA (Klärweg, Bahnhoffweg, Dworcowa, Am Meilenkretscham), położona w Zawodziu na północ od ►ul. 1 Maja, dł. 285 m; początki zabudowy ok. 1907, właścicielami domów byli: Malcherek, Wiktoria Kosmala, Tomasz Flak, Walenty Wolny; przecięta linią ►kolejki wąskotorowej, znajdowała się przy niej ►piaskownia kościelna; współcześnie starą zabudowę zastąpiły wieżowce.

ŁĄKA, staw na terenie ►Katowickiego Parku Leśnego o powierzchni 12,4 ha; linia brzegowa urozmaicona, głębokość zmienna (doły i wypłycenia). Akwen, będący pod opieką Okręgu Katowickiego Polskiego Związku Wędkarskiego, jest terenem sportowego (z dyscyplin wędkarstwa uprawiany jest spinning) połowu ryb (karpie, płocie, wzdręgi, leszcze, liny, amury, okonie, szczupaki, sandacze, węgorze, sumy, zarybiany także pstrągami tęczowymi i jaziami), gdzie regularnie są rozgrywane turnieje wędkarskie. Miłośnicy ptaków (ornitolodzy) mają możliwość oglądania wielu różnych interesujących gatunków wodnych ptaków wędrownych (mewy – śmieszka i srebrzysta, perkoz dwuczuby, perkozek, łyska) i pospolicie występujących dzikich kaczek krzyżówek. W pobliżu alejka spacerowa, miejsce niedzielnego wypoczynku mieszkańców Katowic.
E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

ŁĄKA PLEBAŃSKA, część beneficjum plebana bogucickiego, położona pomiędzy współczesnymi ulicami: ►K. Mieroszewskiego i ►Katowicką; uchwytna na planach od l. 70 XIX w.; została ofiarowana, nadana lub kupiona w niedającym się ściśle określić okresie XIX w.; w większości rozparcelowana pod koniec XIX w.
P. Piwowarczyk: Historia parafii i kościoła pw. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Katowice 2014.

ŁOJKIEWICZ Adolf (8 I 1895, Buciły w pow. szczuczyńskim, ob. Białoruś – 17 V 1952, Katowice), pseud. „Ryś 2”, „Wilk 2”, cichociemny, major uzbrojenia, uczestnik walk o niepodległość Polski (1918–1920), chemik, żołnierz Armii Rosyjskiej, oficer Wojska Polskiego, Armii Polskiej gen. Andersa, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, Komendy Głownej AK; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, Powstania Warszawskiego; więzień sowieckich łagrów: Kozielsk, Grazowiec (1939–1941), więzień niemieckiego obozu jenieckiego Woldenberg (1944–1945); w l. 1935–1936 zastępca inspektora LOPP w Katowicach, po 1945 wrócił do Katowic – mieszkał w Bogucicach; od 1946 pracował w Śląskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego i Chemicznego w Katowicach, następnie dyrektor techniczny w Szopienicach. Pochowany na ►cmentarzu w parafialnym w Bogucicach.
http://elitadywersji.org/adolf-lojkiewicz-cichociemny.

 


LEKSYKON BOGUCKI

WSTĘP

Leksykon bogucicki ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 2000 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Bogucic z ich obszarem dworskim, Zawodziem, Koszutką, Kuźnicą Bogucką, Burowcem i włączoną już po I wojnie światowej do Dzielnicy II kolonią Agnes-Amanda, różniące się od współczesnych. Uwzględniono także najdalszy zasięg parafii p.w. św. Szczepana Męczennika. Miejscowości, które jej podlegały (Katowice, Kuźnica Bogucka, Dąbrówka Mała, Załęże, Brynów), zostaną opisane w kontekście ich związków z kościołem. Ponadto opisane zostaną struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowały miejscowości Bogucice i Zawodzie (jednostki terytorialne takie, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z Bogucic, Koszutki, Zawodzia, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Bogucic – przedstawiciele rodów Salomonów, Mieroszewskich, Tiele-Wincklerów, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy, osoby zasłużone dla nauki polskiej).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą  większości ulic Bogucic, Koszutki i Zawodzia), nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych, jak i z onomastyki ludowej (np. Tyfus, Drajok, Mrówcza Górka). Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Bogucic (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z  szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np.  hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Bogucic, Koszutki i Zawodzia opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną, pozaszkolną i akademicką, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne granice bogucic
Współczesne granice Bogucic