L

 

LABORATORIUM CHEMICZNO-KOSMETYCZNE, zob. ►Załężanka.

LABUSA Ludwika ULICA zob. ►Żelazna ulica

LACH Zofia zob. ►Magryś Zofia

LAS ZAŁĘSKI (Rewir Leśny Załęże), kompleks leśny o charakterze półnaturalnym znajdujący się na granicy Chorzowa, Katowic i Rudy Śląskiej (Kochłowice), północny przyczółek dawnej dziedziny książąt pszczyńskich − Lasów Pszczyńskich (Puszcza Śląska), obecnie w leśnym pasie ochronnym GOP; zarządzany przez Nadleśnictwo Katowice z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Leśnictwo Panewnik. Las znajduje się w mezoregionie ►Wyżyny Katowickiej (341,13 m), będącej częścią Wyżyny Śląskiej; położony jest w niecce górnośląskiej, którą wypełniają utwory pochodzące z górnego karbonu, zawierające pokłady węgla kamiennego; według jednostek morfologicznych kompleks leśny umiejscowiony jest na ►Wzgórzach Kochłowickich, obszarze charakteryzującym się dużym zróżnicowaniem powierzchni (najwyższe wzniesienie, położone w środkowej części lasu, dochodzi do 338 m n.p.m.). Na terenie lasów znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy ►Uroczysko Buczyna. Dużą powierzchnię kompleksu zajmują zbiorowiska o charakterze półnaturalnym (płaty starodrzewu bukowego i dębowego), bory mieszane, lasy mieszane i lasy grądowe, łąki i murawy; występują m.in. konwalia majowa, kruszyna pospolita, borówka czarna, borówka brusznica, wrzos zwyczajny, trędownik bulwiasty, narecznica samcza, orlica pospolita. Najczęstszymi gatunkami zwierząt są m.in. sarny, tchórze, łasice i wiele gatunków ptaków typowych dla środowiska leśnego (przed II wojną światową w 1934 naliczono 180 zajęcy, 40 królików, 4 bażanty; możliwość polowań istniała corocznie od 16 X). Dzięki sąsiedztwu z Lasami Panewnickimi łatwa jest migracja różnych gatunków zwierząt. Historia: do 1945 własność ►Giesche SA; graniczył od zachodu z Lasem Halembskim, od północy z ►Obrokami, od wschodu z terenami rolniczymi ►obszaru dworskiego w Załężu, od południa z ►Załęską Hałdą (w jego obrębie Lgocki – kopiec znany na pocz. l. 20. XX w. pod nazwą ►pagórki graniczne). Na terenie lasu znajdował się poligon 73. i 75. pułków piechoty (teren działań wojskowych, ►magazyn amunicji, w 1936 budowa drogi wojskowej – zob. ►ul. Kochłowicka); organizowano obozy harcerskie; 5 IX 1939 toczyły się walki samoobrony powstańczej z regularnymi wojskami Wehrmachtu (zob. ►wrzesień 1939). Z lasu pozyskiwano: drewno budowlane, drewno na kopalniaki, na słupy telegraficzne. Obiekty: pozostałości strzelnic: sportowej i wojskowej, kamienie górnicze.
APK, zesp. Giesche SA, sygn. 5347.

LAZARET, niewielka lecznica dla rannych i chorych żołnierzy w okresie I wojny światowej, zał. ok. 1915 w sali gimnastycznej ►Szkoły Podstawowej nr 20; chorymi zajmowały się Antonina Kastner i Palmacja Glowalla (zmarły we Wrocławiu w 1919).
B. Czaplicki: Ksiądz Ludwik Skowronek (1859–1934) i jego dzieła. Katowice 2016.

LAZUROWY OBŁOCZEK, miejski żłobek założony w 2012 roku, o powierzchni 210 m kw., 33 dzieci; z nauką języka francuskiego.

LECZNICTWO w Załężu, opiera się na sieci placówek; poradni i przychodni, m.in.: ►AWIMED, ►CENTERMED, ►TOWIMED, ►SALUS AERGOTI, ►Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ss. św. Jadwigi; EPIONE Przychodnia nr 1 i 2, Moja Przychodnia nr 3 oraz apteki.
Struktury lecznictwa w Załężu zaczęły się kształtować pod koniec XIX wieku, epidemie chorób występujące w tym czasie sprawiły, że zdecydowano o postawieniu w 1896 roku specjalnego baraku dla chorych (zob. ►barak przy ul. S. Wojciechowskiego); za stan zdrowia w miejscowości odpowiadał lekarz gminny; bardziej nowoczesnymi środkami leczenia (w tym od 1912 roku ambulatorium) dysponowały ss. ►Jadwiżanki (w okresie I wojny światowej ►lazaret); w 1916 utworzona została Izba Matki i Dziecka (prezes Józef ►Głuch); po przyłączeniu Załęża do Polski struktury lecznictwa tworzyli prywatni lekarze – Józef Głuch, Karol Kopczak i Maria Ruliwiecka, technicy dentystyczni: Zygmunt Appel, David Ebel, Karol Fricher, Elderman Sztemlicht; w warunkach domowych porody przyjmowały położne: Maria Marmetschko, Klara Pol; funkcjonowała apteka św. Barbary; rozwinął się społeczny ruch czerwonokrzyski: z Czerwonego Krzyża powstał Polski Czerwony Krzyż i związana z nim ►Ochotnicza Kolumna Sanitarna – jedna z większych w Katowicach; w latach 1938–1998 ►szpital dziecięcy; w 1945 roku w jednym budynku ze szpitalem skórno-wenerycznym; od 1948 funkcjonowało lecznictwo oparte na systemie przychodni zakładowych – tzw. ZOZ-ów (zastąpiły m.in. organizowane jeszcze we wcześniejszym okresie Izby Matki i Dziecka, np. przy hucie ►Baildon i kopalni ►Kleofas), w późniejszych latach działały przychodnie rejonowe, m.in. przy ul ►Żelaznej 9 i ul. ►Bocheńskiego 38. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. funkcjonowało w Załężu Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Katowicach, kształcące w zakresie stomatologii i pielęgniarstwa).
J. Lusek: Tworzenie i struktura opieki medycznej do 1922 r., W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 1 Katowice 2012; K. Brożek, Ochrona zdrowia i opieka społeczna w okresie międzywojennym, tamże; A. Morcinek: Spis lekarzy, lekarzy-specjalistów, lek[arzy]-dentystów, techników-dentystów, położnych, szpitali, aptek, kas chorych, ośrodków zdrowia i zakładów opiekuńczych województwa śląskiego, Katowice 1939.

LEDÓCHOWSKIEGO ULICA, w pd. części Załęża, długości 100 m, szutrowa, dojazdowa, z placem zabaw i skwerem, na którym postawiono obelisk upamiętniający jubileusz 660-lecia Załęża.

LEGDA (pseudonim), zob. Franciszek ►Gołda.

LELEWELA JOACHIMA ULICA, wcześniej Teichstraße, Stawowa, Marszałka Ferdynanda Focha; w pn. części Załęża, długości 80 m; po wsch. stronie ul. ►Gliwickiej; kiedyś tereny ►Giesche SA; dziś: trzy familoki z początku XX w., Laboratorium Medyczne „Alab”, firma remontowo-budowlana.

LELEWELA JOACHIMA ULICA, w Załężu, przed I wojną światową Teichstraße, od 1920 Stawowa, od 1925 Ferdynanda Focha, w 1939–1945 Teichstraße., od 1951 Lelewela; układ równoleżnikowy, długości 80 m; powierzchnia asfaltowa; chodniki brukowane, pięć domów należących do ►Giesche SA.
Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz, t. 2. Katowice 2012; Księga adresowa Wielkich Katowic, Katowice 1935; Księga adresowa Wielkich Katowic 1935–1936, Katowice 1935.

LEŚNICZÓWKA, dom leśniczego na Hałdzie Załęskiej w sąsiedztwie chaty Marcina Kałdyki, zapewne pierwszy tego typu obiekt w Załężu; wzmiankowany w 1702 w Aktach Książąt Pszczyńskich.
Osady i osiedla. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i spoleczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

LICEUM FARMACEUTYCZNE, zob. ►Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Katowicach.

LICEUM TECHNICZNE JEDNOKLASOWE, zob. ►Zespół Szkół Huty Baildon.

LICHTER, nazwa cegielni w Załężu, występująca w dokumentach z 1923 roku.
AUM, zesp. 4, sygn. 41.

LIGA KATOLICKA, parafialny oddział organizacji ogólnopolskiej i administracji apostolskiej dla Górnego Śląska (diecezji śląskiej); która za cel miała odrodzenie chrześcijańskie Górnego Śląska po I wojnie światowej i powstaniach śląskich; od połowy lat 20. XX w. w Załężu działalność w grupach stanowych, w początkach działalności w jej szeregach było 380 żonatych mężczyzn, 280 młodzieńców (kawalerów), 630 zamężnych kobiet i 725 dziewcząt (panien); L.K. organizowała m.in. parafialne Tygodnie Dobrej Książki; istniała do 1934, została włączona do ►Akcji Katolickiej.
AKAD, zesp. 77, sygn. 20.

LIGA MORSKA I KOLONIALNA ZAŁĘŻE, pierwotnie Liga Morska i Rzeczna; prezesi: Władysław Wendt, Stefan Gątarski, Tadeusz Kulczycki, działacze: Stefan Mielczarski, Emil Cyroń; lokal organizacyjny mieścił się w restauracji Wismacha; liczba członków: 53 (1933), 78 (1935), członkowie rekrutowali się przede wszystkim spośród załogi kopalni ►Kleofas; Liga tworzyła lokalne komitety obchodów Święta Morza; organizowała zabawy i pochody.
M. Marszałek: Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i Liga Morska i Kolonialna jako czynnik oddziaływania władz II Rzeczpospolitej na społeczeństwo województwa śląskiego; Sprawozdanie z działalności okręgu Zagłębia Węglowego Ligi Morskiej i Kolonialnej za czas od kwietnia do marca. Katowice 1933.

LIGA MORSKA I RZECZNA, zob. ►Liga Morska i Kolonialna Załęże.

LIGA OBRONY KRAJU, koło przy ►Hucie Baildon; początkowo funkcjonowało koło ►Ligi Przyjaciół Żołnierza, w 1962 przekształcone w koło LOK; organizacja paramilitarna, działająca na zapleczu wojska polskiego. Koło prowadziło sekcje: strzelecką (jedna z pięciu najlepszych w Polsce, z własną strzelnicą), motocyklową, modelarska (w tzw. Aeroklubie Robotniczym Huty Baildon), samochodową (organizator kursów na prawo jazdy) oraz ►radioklub (sekcja radiofalówkowa).
U. Rzewiczok: Huta Baildon i jej twórca. Katowice 2009.

LIGA OBRONY POWIETRZNEJ I PRZECIWGAZOWEJ ZAŁĘŻE, koło dzielnicowe, zał. 9 V 1927 z inicjatywy ►Franciszek Stefańskiego, który został pierwszym prezesem koła; ponadto zarząd tworzyli: zastępca ►Wiktor Jesionek, sekretarz Maria Kicówna, skarbnik ►Leon Kobic, rewizorzy ►Stefan Mielczarski, ►Eugeniusz Kiełczewski, Teofil Kuc; objęło zasięgiem także ►Załęską Hałdę (przedstawiciel ►Karol Mroncz), 397 czł (1929). Należało do najruchliwszych w woj. śląskim; prowadziło kwesty uliczne na lotnictwo polskie; sprawowało opiekę nad modelarnią w ►Szkole Podstawowej nr 20. W 1929 skupiało 387 członków; siedziba mieściła się w ►Obywatelskiej Restauracji. Na terenie Załęża działały także koła LOPP przy ►Szkole Podstawowej nr 20 (20 czł wspierających), ►Szkole Podstawowej nr 21 (10 czł. aktywnych + 15 czł. wspierających), ►Szkole Podstawowej nr 22 (13 czł. aktywnych + 30 czł. wspierających), ►Szkole Podstawowej nr 23 (11 czł. aktywnych + 50 czł. wspierających), ►Szkole Podstawowej nr 24 (34 wspierających), ►Szkole Podstawowej nr 25/27 (7 czł. aktywnych + 63 czł. wspierających).
APK, zesp. Inspektorat Szkolny Katowice, sygn. 84, 87; „Polska Zachodnia” 1927, nr 113.

LIGA PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA, koło w ►Hucie Baildon, zał. 16 IV 1953 z inicjatywy Antoniego Klucznika i Janiny Pszczoły; druga jednostka w mieście Katowice, przodująca pod względem liczebności w województwie katowickim – w l. 1953–1956 skupiała 2 tys. członków w 25 kołach oddziałowych, jedna z czołowych w Polsce. Prowadziła sekcje: motorową (1953), modelarską (1955), strzelecką (strzelnica wiatrówkowa w Hotelu Robotniczym nr 1 przy ul. Klimczoka), fotograficzną. W 1961 przekształciła się w oddziały ►Ligi Obrony Kraju przy ►Hucie Baildon. Działacze: Alfred Neumann, Tadeusz Anders, Gwidon Tomanek.
„Głos Baildonu” 1953, nr 7, 1954, nr 24, 1955, nr 5 i 11, 1956, nr 3, 1957, nr 1.

LIGNOZA, Spółka Akcyjna, zał. 1922; siedziby w: Bytomiu, Załężu (1923–1927) przy ul. Adama Mickiewicza (ob. ►ul. Gliwicka 24–25), Katowicach (1927–1950) przy ul. Dyrekcyjna 13. Występowała p.n.: Lignoza Ost (1922), Polska Spółka Akcyjna Lignoza (1923), Llignoza SA, Union (1940–1945). Naczelnej dyrekcji w Katowicach podlegały dyrekcje oddziałowe (fabryk) w Krywałdzie, Bieruniu Starym i Pniowcu. Produkowała materiały wybuchowe, bezpieczniki, kapiszony, zapalniki, w l. 30. XX w. także papier drzewny i bezdrzewny. Kapitał zakładowy w 1929 wynosił 5 tys. zł. Dyrektorzy: Friedrich Ossices (1922–1923), Kuno Eichholz (1923–1925), Tomisław Morawski (1925–1931), ►Leopold Szefer (1931–1939), Stefan Sternik (1945–1950); w Radzie Nadzorczej zasiadały osoby związane głównie z górnictwem, m.in. Gustaw Williger, Aleksander Ciszewski, i takimi koncernami, jak ►Giesche SA, ►Polskie Kopalnie Skarbowe Skarboferm, ►koncern Hohenlohe. Reaktywowana 13 VI 1945, rozwiązana 1950.
APK, zesp. Rejestr Handlowy, sygn. A 4186 Kat. T. 1, 2; Encyklopedia powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Katowice 2010.

LIGONIA JULIUSZA ULICA, zob. ul. Gabriela ►Narutowicza.

LIGONSTRAßE, zob. ul. Gabriela ►Narutowicza.

LIMANOWSKIEGO ULICA zob. ►Wyplera Jana ulica

LINIA AUTOBUSOWA nr 70, pierwsza i do 1958 jedyna w strukturach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego linia łącząca Załęską Hałdę z Katowicami (miała w tym okresie ostatni z przydzielonych numerów); uruchomiona prawdopodobnie ok. 1956–1957.
J.T. Galus: 60 lat komunikacji miejskiej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Katowice 1958.

LINIA KOLEJOWA NR 137, od 1846 odcinek kolei górnośląskiej łączący Gliwice z Mysłowicami, od 1851 główna oś sieci kolejowej w Załężu z mostem kolejowym nad ►ul. F. Bocheńskiego, do której należały: ►bocznica kolejowa kopalni „Kleofas” i odgałęzienia do hut: ►Baildon, Marta, Hohenlohe. Od 1957 funkcjonuje ►stacja kolejowa Katowice-Załęże.
L. Musioł, Załęże. Monografia historyczna parafii św. Józefa w Stalinogrodzie-Załężu, maszynopis.

LINIE TRAMWAJOWE W ZAŁĘŻU, fragment linii Bytom–Świętochłowice–Chorzów Batory–Katowice–Mysłowice; koncesje (od 1893) kolejno dla firm: ►Schikora & Wolff (niezrealizowana), Oberschlesische Kleinbahn und Elektrizitȁts Werke (1899), Schlesiscche Kleinbahn, ►Śląskie Kolejki, Śląskie Tramwaje; prace ziemne związane z budową linii spowalniała rywalizacja spółek Schikora & Wolff oraz Kramer; linia elektryczna, pierwotnie jednotorowa (z mijankami: ►Grünfeld i przy drodze do ►Cleophasgrube), od 1910 dwutorowa; do 1926 wąskotorowa; następnie normalnotorowa (od Katowic do Kolonii im. Ignacego ►Mościckiego); prędkość maks. składów: 25 km/godz. i 15 km/godz. (w zależności od odcinka); po 1922 zarządzana przez Śląskie Kolejki; od ok. 1924 wydłużona do Bytomia (przecinała granicę polsko-niemiecką); od 1948 pod zarządem ►Śląsko-Dąbrowskich Kolejek Elektrycznych, od 1951 ►Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z zajezdnią w Chorzowie Batorym. W Załężu kursowały tramwaje linii: nr ►7 (od ok. 1934), przed II wojną światową relacja miejska ►Bogucice–Załęże, ul. Lisa; od ok. 1941 linie numerowane (7, 11, F); po II wojnie światowej ►11, ►14, ►15, ►20, ►215; aktualnie (w 2022 roku) czynne są linie nr 7, 20 i ►43 obsługujące przystanki: Pośpiecha, Kościół, Janasa, dwór, Wiśniowa, Dom Kultury, szkoła.
K. Soida, Z. Danyluk, P. Nadolski: Tramwaje górnośląskie, T. 1. Tramwaje katowickie do 1945 roku. Rybnik 2010; K. Soida, Z. Danyluk, P. Nadolski: Tramwaje górnośląskie, T. 2, Tramwaje katowickie po 1945 roku. Rybnik 2012.

LINZERWEG, zob. ulica Roberta ►Kempki.

LIPKA Franciszek (4 VI 1906, Wędrynia − 4 VII 1942, Sosnowiec), starszy nauczyciel ►Szkoły Podstawowej nr 25 w Załęskiej Hałdzie. Aresztowany w 1941; więziony w Katowicach, Zwickau, Sosnowcu;  zginął.
S. Kędryna, A. Szefer: Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji. Księga pamiątkowa. Katowice 1971; J. Prażmowski: Szkolnictwo w województwie śląskim. Katowice 1936.

LIPSCY, ród szlachecki z Lipna (Lipiego) herbu Grabie; przedstawiciele: Andrzej, Piotr i Adam byli właścicielami Załęża w l. 1617–1641.
Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

LIS Franciszek (20 IX 1903, Załęże – ?), działacz niepodległościowy; członek ►Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, uczestnik II i III powstania śląskiego; prezes ►Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przy ►parafii św. Józefa w Załężu; od 1927 roku górnik w kopalni ►Kleofas.
APK zesp. Dyrekcja Policji Katowic, sygn. 13.

LIS Jerzy (28 II 1907, Zabrze – 24 VIII 1944, Auschwitz), harcerz, plutonowy Wojska Polskiego; członek drużyn harcerskich w Zabrzu (1917–1921), ►Pierwszej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego w Załężu (1922), drużynowy (1923) ►Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Jana III Sobieskiego; podharcmistrz, zastępca komendanta ►Katowickiego Hufca Harcerzy (1926); członek Honorowej Rady Starszyzny Oddziału Śląskiego Związku Harcerstwa Polskiego; organizator harcerskiej sceny teatralnej (zob. ►Teatr Amatorski) – wystawiał cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców sztuki Aleksandra Fredry (Damy i huzary, Pan Geldhab, Pan Jowialski, Śluby panieńskie). Do programu zimowych kursów harcerskich wprowadził: saneczkarstwo, umiejętność jazdy na nartach, budowę domków igloo. Na zaproszenie Naczelnictwa Harcerstwa Polskiego przebywał we Francji (1933, 1938–1939), gdzie uczył podstaw obozownictwa. W czasie okupacji działał w ruchu oporu – członek ►Polskiej Organizacji Powstańczej i ►Związku Walki Zbrojnej, organizując tajne struktury harcerstwa. Aresztowany w Dąbrówce Małej, więziony w Mysłowicach, został rozstrzelany w obozie koncentracyjnym. Jego nazwisko zostało wyryte (1945) na tablicy pamiątkowej (zob. ►Miejsca upamiętnione w Załężu), usadowionej obok ►kościoła p.w. św. Józefa w Załężu.
A. Czylok: Z ich krwi i męczeństwa nasza wolność: katowiccy harcerze lat wojny. Katowice 2001.

LISA Jerzego ULICA, w pn. części Załęża, na zach. od ulicy ►Gliwickiej; o przebiegu równoleżnikowym, długości 140–190 m; po 1922 roku na terenach należących do ►Giesche SA (12 domów mieszkalnych), pod koniec lat 30. XX w. Mikulczyce; infrastruktura: budownictwo palowe drewniane (baraki kopalni ►Kleofas); firmy i punkty handlowe: w okresie międzywojennym – warsztat elektromechaniki samochodowej Janusz Przyłęcki, po II wojnie światowej – konserwatornia taśm filmowych i magazyny (składnica) „Filmu Polskiego” (1947), przedsiębiorstwo budowlane „Fundament” Mieczysława Barnaszewicza; aktualnie – firma handlowo-usługowa „Efekt”, przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowe i budowlane („Baron”), zakład fryzjerski, delikatesy.
AUM, zesp. 1 sygn.1540.

LOKALNY KOMITET DO SPRAW BEZROBOCIA W ZAŁĘŻU, powstał w 1933 w związku z masowym bezrobociem (zamknięcie ►kopalni „Kleofas”, redukcja załogi ►Huty „Baildon”), zorganizowany przez ►Franciszka Długiewicza oraz członków: ►Wiktora Jesionka, ►Stefana Giebla, Agnieszkę Kozikową, inż. Pawła Talagę, którzy reprezentowali ►Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy. Zaangażowany w pomoc dla rodzin górników – dary rzeczowe w postaci: słoniny, ziemniaków, płótna, odzieży oraz wyprawek pierwszokomunijnych (►Towarzystwo Polek). W 1933 obdarowano 62 osoby.

LORA II zob. ►Irena.

LORA II, pole górnicze o powierzchni 137 761 m² w Załężu, powstało 1909 z podziału nadania Lora; graniczyło z polami ►Rinaldo (od północy), ►Adam (do wschodu) i ►Joseph; źródła nie podają danych dotyczących eksploatacji.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997; G. Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Kreacja i redakcja G. Grzegorek. Wstęp L. Jodliński. Katowice 2017.

LORENZ KAROL, zob. ►Karol (Karl) Lorenz.

LORENZ Karol (1879 – 5 VIII 1945, Świętochłowice), działacz ►Katolische Volkspartei; właściciel ►Fabryki Betonu i Terasa w Załęskiej Hałdzie i Załężu; aresztowany 22 VII 1945; zginął w obozie pracy.
AKAD, zesp. 77, sygn. 271.

LOVER NA ZOŁYNŻU, tytuł piosenki (2020) grupy ►Maszkety, dotyczącej Załęża (klip prezentuje m.in. ►stację kolejową Katowice-Załęże, a w tekście piosenki pojawia się „staro huta", czyli Huta ►Baildon).
https://www.findglocal.com/PL/Katowice/MASZKETY

LUBIĘ BYĆ OBCY POD TWOIM OKNEM, MURAL przy ul. ►Gliwickiej 119; umieszczony tekst nawiązuje do poezji Rafała Wojaczka.
P. Fuglewicz, B. Zygmańska: Spacerownik po Katowicach. Śródmieście, część południowa. Katowice 2022.

LUDNOŚĆ, w historii Załęża obecność swą zaznaczyli: Ślązacy, Polacy, Niemcy, ludność pochodzenia żydowskiego, Rusini (Ukraińcy), Włosi, Romowie (Cyganie), Francuzi, emigracja polska z Francji, Czeczeni, Ormianie, Wietnamczycy.

LUDWIK, szyb kopalni ►„Charlotte”, potem kopalni ►„Victor”, głęb. 25,36 m, zgłębiony w 1859; nazwa patronimiczna o nieustalonym rodowodzie.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

LUKO, fabryka przemysłu spożywczego przy ul. Wojciechowskiego 51 (ob. ►ul.Gliwicka), l. 20–30. XX w. wytwórnia preparatów korzennych do kiełbas i soli do marynat; miała monopol na produkcję artykułów dla Polski i Gdańska; właścicielem był Paweł Lipiński. W 1925 zdobyła złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej w Liege (Belgia).
AUM Katowice, zesp. 1, sygn. 2419.

LUTNIA, chór w ►Załęskiej Hałdzie, zał. 2 III 1919 jako chór mieszany, przyjęty do Związku Śląskich Kół Śpiewaczych 21 VII 1919; w 1925 skreślony. Odrodził się w 1928 jako chór męski. Był m.in. organizatorem koncertu z udziałem chóru „Ogniwo” w Katowicach (1930), wieczoru, podczas którego wystawiono operetkę S. Moniuszki Loteria (1932), wieczoru pieśni z odśpiewaniem Elegii S. Moniuszki (1937). W 1919 skupiał 40, w 1939 – 216, a w 1945 – 65 członków. W l. 1949–1952 prowadził działalność w strukturach świetlicy Związku Zawodowego Górników Kopalni „Wujek” (np. w 1950 wystąpił z koncertem i przygotował 3 przedstawienia); do 1957 nieczynny; w 1958 urządził koncert z okazji reaktywacji; w 1963 skreślony z listy Zjednoczenia Chórów i Orkiestr Województwa Katowickiego. Do 1939 uczestniczył 9-krotnie w Zjazdach Kół Śpiewaczych Województwa Śląskiego, po 1945 – 3-krotnie w zlotach okręgowych. Działacze: Krupa, Stefan Dubiel, ►Karol Mroncz.
J. Fojcik: Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku. Katowice 1961; J. Fojcik: Śląski ruch śpiewaczy 1945–1974. Katowice 1983.

 


LEKSYKON ZAŁĘSKI

WSTĘP

Leksykon załęski ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 1500 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Załęża, różniące się od współczesnych. Dlatego wśród haseł uwzględniono struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowała miejscowość (dotyczące takich jednostek terytorialnych, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z terenów historycznego Załęża, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Załęża, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą większości ulic Załęża i Załęskiej Hałdy, nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych), jak i z onomastyki ludowej. Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Załęża (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np. hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Załęża, opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną i pozaszkolną, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne-granice-zaleza

Współczesne granice Załęża