E

 

EBEL (Spyra), restauracja w Załężu przy ul Wojciechowskiego 106 (ob. ►ul. Gliwicka), zał. 1904, właścicielami byli: Martin Wiercimok, Herman Ebel, Ani Ebel, w okresie okupacji zarząd komisaryczny sprawował Heinrich Weinhard z Katowic, restauracja została przekazana Elizabeth Pluszczyk. W 1912 i 1926 w restauracji mieścił się lokal wyborczy; odbywały się tam wystawy ►Związku Hodowców Rasowego Ptactwa oraz zbiórki ►Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy i ►Generalnej Federacji Pracy; pomieszczenie służyło także jako punkt medycznych szczepień ochronnych.
AUM, sygn. 1/2450; APK, Urząd Wojewódzki Śląski, sygn. 809; „Polska Zachodnia” 1928, nr 45; 1934, nr 98; „Górnoślązak” 1912, nr 11.

ECHO, zob. ►Chór Męski „Echo”.

EDUARD, szyb kopalni ►„Charlotte”, potem kopalni ►„Victor”, głęb. 21,42 m, zgłębiony ok. V 1823; nazwa patronimiczna na cześć notariusza Eduarda Weidlicha.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

EISENBAHNSTRAßE zob. ►Bogusławskiego Wojciecha ulica

EKOBUD, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane, zał. 1992 przy ►ul. Tokarskiej 8. Prowadziło roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Obecnie postawione w stan likwidacji.

ELBA, zakład przemysłu spożywczego, fabryka konserw rybnych i suszarnia oraz wędzarnia śledzi przy ul. Wojciechowskiego 101 (ob. ►ul. Gliwicka) w Załężu; właściciel: Józef Pradella. Zakład produkował 300 ton puszek rocznie; w 1931 kupował i sprzedawał 2 tys. puszek śledzi opiekanych, 500 puszek śledzi zawijanych, 500 puszek 2-litrowych moskalików; zatrudniał 1 osobę; prowadził handel na terenie Polski; dostawcą była firma Borinski. W okresie okupacji nieczynny.
APK, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Przemysłu i Handlu, sygn. 2990; APK, zesp. Miasto Katowice, sygn. 400; AUM Katowice, zesp. 1; Skorowidz branż przemysłu, handlu, finansów, rzemiosła i zawodów wyzwolonych. Województwo śląskie 1929/30. [Katowice 1930].

ELEKTROWNIA KOPALNI „KLEOFAS”, pierwsza przemysłowa elektrownia na Górnym Śląsku, zał. 1888, należała do Giesche SA, była wyposażona w 3 turbozespoły. Przed ►II wojną światową dysponowała mocą 7,5 MW, a przy częściowym zasilaniu prądem z elektrowni Chorzów mocą 10,4 MW. Po wojnie funkcjonowała w ramach Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego; w 1945 pierwszym dyrektorem został inż. Jan Kempiński.
APK, zesp. Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego, sygn. 5965; M. Markowski: Energia elektryczna w polskim przemyśle węglowym. „Śląski Informator Przemysłowy” 1946, nr 4; S.M. Koziarski: Elektrownie na Śląsku i ziemiach przyległych: rozwój i współczesne działania proekologiczne. Opole 1997.

ELEKTRYFIKACJA ZAŁĘSKIEJ HAŁDY, proces gospodarczy związany z działalnością koncernu ►Hohenlohe, zapoczątkowany w latach 1920–1927 elektryfikacją ►Stacji kolejowej kopalni Wujek, w 1926 roku ►Posterunku Policji Państwowej Województwa Śląskiego w Załęskiej Hałdzie, ok. 1929 ►Ginterówki; w 1933 roku powstał plan elektryfikacji 38 domów, niezrealizowany do końca z powodu braku środków, m.in. wskutek wycofania się (1938–1939) z finansowania tego procesu przez magistrat.
APK, zesp. Hohenlohe, sygn. 1705-1707.

ELPEL Ernest (? – ?), lekkoatleta, sprinter; zawodnik KS 06 Załęże (1926, zob. ►06 Katowice), Pogoni Katowice (1931); 1 (0–1–0) medal MP: 2 m. w sztafecie 4 x 100 m (1931).
H. Kurzyński [i in.]: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 19222011. Konkurencje kobiece. Bydgoszcz 2011.

EMIL, szyb 13,4 m na polu górniczym ►Victor, zgłębiony w latach 60. XIX w., należał do kopalni ►Victor.
G. Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Katowice 2017.

EPIDEMIE, cholery, tyfusu, ospy, dyfterytu, szkarlatyny, gruźlicy, czerwionki, grypy, duru plamistego, na terenie Załęża występowały w XIX–XX w.

EPITAFIUM POŚWIĘCONE KS. JÓZEFOWI KUBISOWI, tablica pamiątkowa, odsłonięta 31 X 1965 w przedsionku ►kościoła św. Józefa w Załężu; wykonana z brązu (umieszczona na czarnej płycie granitowej o wym. 70 x 100 cm) według projektu Alojzego Kosowskiego; liternictwo wykuto w zakładzie ►Bier-Petrucio w Załężu.
AKAD, zesp. Akta Lokalne, sygn. 02521; G. Grzegorzek: Parafie i kościoły Katowic. Katowice 2014.

ESTAKADA ORLĄT LWOWSKICH, konstrukcja mostowa w Katowicach, długości 592 m i 31,12 m szerokości, w kształcie litery „S”, na styku dwóch dzielnic, Dębu i Załęża, oraz w pobliżu osiedla Tysiąclecia, będąca częścią węzła drogowego – ulic: ►Brackiej, Chorzowskiej (część DK79), Złotej i Trasy im. Nikodema i Józefa Renców (części ►Drogowej Trasy Średnicowej i ►drogi wojewódzkiej nr 902), otwarta w sierpniu 2003 roku; od 30 maja 2011 pod obecną nazwą; generalnym wykonawcą było przedsiębiorstwo Skanska.

ESTAKADA ORLĄT LWOWSKICH W KATOWICACH, konstrukcja mostowa, o łącznej długości 592 m i 31,12 m szerokości; w kształcie litery „S”, na styku Dębu i oraz Załęża, w pobliżu osiedla Tysiąclecia; część węzła drogowego ul. Brackiej, Chorzowskiej (fragment DK79), ul. Złotej i ►Trasy im. Nikodema i Józefa Renców (część ►Drogowej Trasy Średnicowej i drogi wojewódzkiej nr 902). budowana od 2002; otwarta w sierpniu 2003 roku; generalnym wykonawcą było przedsiębiorstwo Skanska. Nazwa estakadzie została nadana uchwałą Rady Miasta z 30 maja 2011.
https://www.katowice.eu/Strony/Estakada-Orlat-Lwowskich.aspx

EVA, pole górnicze (pow. kopalni znalaźczej + 1 tys. miar dodatkowych) w Załężu (rejon ►ul. Gliwickiej, część środkową przecinały tory kolejowe, jego granice wyznaczały ul. Marii Göppert-Mayer i ul. Pukowca), graniczyło z polami: ►Christnacht (od północy), ►Arkona (od wschodu), ►Cleophas i ►Adam (od południa) i ►Rinaldo (od zachodu); nadane 30 XI 1841; w 1856 scalone z Cleophasgrubbe (zob. ►kopalnia „Kleofas”); właścicielami kolejno byli: Franz Gramer, Moritz Friedlander, ►Loebel Freund, Carl Neumann, ►Karol Godula.
G. Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Katowice 2017.

EWANGELICY, zob. ►Protestanci.

 


LEKSYKON ZAŁĘSKI

WSTĘP

Leksykon załęski ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 1500 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Załęża, różniące się od współczesnych. Dlatego wśród haseł uwzględniono struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowała miejscowość (dotyczące takich jednostek terytorialnych, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z terenów historycznego Załęża, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Załęża, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą większości ulic Załęża i Załęskiej Hałdy, nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych), jak i z onomastyki ludowej. Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Załęża (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np. hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Załęża, opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną i pozaszkolną, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne-granice-zaleza

Współczesne granice Załęża