S

 

SADLERSTRAßE zob. ►Wyspiańskiego Stanisława ulica (I)

SALAMON Stanisław z Benedyktowic (także Stanislaus de Benedyktowice) (ok. 1470 – 24 V 1546), herbu „Łabędź”, syn Ibrama Salomona i Katarzyny z d. Beck; rajca krakowski (burmistrz 1529, 1545, 1546), absolwent Uniwersytetu Krakowskiego, kupiec, sekretarz królowej Bony; 22 II 1536 nabył dobra mysłowickie (z Katowicami, Bogucicami, Załężem, Szopienicami, Roździeniem), co 29 VI 1537 zatwierdził król Czech Ferdynand II.
http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.27912.1.

SALKI KATECHETYCZNE W PARAFII ŚW. SZCZEPANA W BOGUCICACH, w okresie okupacji utworzone w kaplicy szpitalnej ►Bonifratrów. W 1951 salkę katechetyczną urządzono w kaplicy św. Szczepana w miejscu dawnej kaplicy spowiedzi św.; później przygotowano odpowiednie salki na chórze nad zakrystią oraz na chórze głównym (odgrodzoną ozdobnym oszkleniem); pod koniec l. 60. XX w. przygotowano salki w przebudowanych stajniach i chlewach, a w l. 70. kolejne 2 salki w budynkach gospodarczych. W l. 1991–1998 dom katechetyczny został użyczony ►Katolickiej Szkole Podstawowej; od 2005 funkcjonuje ►Dom Rekolekcyjno-Formacyjny.
J. Oleś: Salki katechetyczne w Bogucicach. „Kurier Bogucicki” 1990, nr 2; P. Piwowarczyk: Historia parafii i kościoła p.w. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Katowice 2014.

SCHILLING, kopalnia, a następnie pole rezerwowe (w rejonie obecnego ►Osiedla Ignacego Paderewskiego) utworzone dokumentem rezerwacyjnym z 15 III 1859 (1907 miar i 108 łatrów²), eksploatowane w l. 1855–1859, 1864; nakazem sądu apelacyjnego w Raciborzu z 30 XII 1859 oraz 4 i 14 VII 1860 nadane ►Walesce Winckler, od 1880 własność ►Huberta Tiele-Wincklera; z polem ►Corax przejęte 1 VI 1890 przez ►Katowicką Spółkę Akcyjną; eksploatowane w l. 1853–1859; w 1859 wydobycie wynosiło 1,5 tys. t węgla.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997; G. Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Katowice 2017.

SIEĆ WODOCIĄGOWA, pionierską rolę w zakładaniu sieci w 1871 odegrała ►kopalnia „Katowice”; do 1890 powstało 7 pomp przy ►ul. L. Markiefki. Od 1910 sprawami wodociągowymi zajęła się gmina Bogucice; sieć objęła stację kolejową ►Kunegunda. Od 1910 kopalnia korzystała z ujęć wodnych na ►Leśnym Potoku, przed 1914 wybudowała przy ►ul. Nadgórników wieżę wodną. Z wodociągu powiatowego korzystały do celów technologicznych huty: ►Ferrum i ►Kunegunda (od 1925 korzystały z wybudowanej w Zawodziu wieży ciśnień). Od 1951 Bogucice i Zawodzie są zaopatrywane w wodę z Zbiornika Goczałkowice. Od VIII 1994 diecezjalnym duszpasterzem pracowników wodociągów, kanalizacji i ochrony środowiska był ►ks. Eugeniusz Breitkopf, proboszcz ►parafii Opatrzności Bożej. Na wschodnich granicach Zawodzia istnieje obecnie oczyszczalnia ścieków.
G. Grzegorek, J. Psiuk: Wodociągi i kanalizacja Katowic. Katowice 2016.

SIEROCINIEC (Dom Sierot, Dom Dziecka), placówka społeczno-opiekuńcza utworzona z inicjatywy ►ks. Leopolda Markiefki, działająca na podstawie statutu. Od 26 III 1858 do 1879 prowadzona przez ►boromeuszki. Od 29 VIII 1858 Sierociniec funkcjonował na prawach stowarzyszenia; był uznany przez władze państwowe w Berlinie. Przyjmował dzieci katolickie, ewangelickie i żydowskie. Od 1859 z ►prywatną szkołą elementarną (trzyklasową) i ►Wyższą Szkołą dla Dziewcząt (żeńską) znajdował się pod opieką powołanego przez ks. L. Markiefkę ►kuratorium; od 1877 pod komisarycznym zarządem biskupstwa wrocławskiego, a od II 1879 był instytucją świecką królewskiego urzędu w Opolu reprezentowaną przez swego delegata („ojca sierot”) na terenie ►parafii św. Szczepana w Bogucicach. Budowę siedziby (pierwotnie parterowej, następnie rozbudowanej – dwupiętrowej) prowadzono na podstawie zezwolenia biskupa Henryka Foerstera z 26 III 1856 i starosty bytomskiego von Tieschowitza na działce zagrodniczej nr 130 (przy ►ul. Leopolda); środki finansowe początkowo czerpano z kolekt parafialnych, ►Fundacji im. proboszcza Leopolda Markiefki p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bogucicach, ►pensjonatu dla dziewcząt, a od 1865 z majątku rolnego. W 1886 pod opieką 6 sióstr ►jadwiżanek znajdowało się 90 dzieci; od 1888 funkcjonowała ►Szkoła Robót Ręcznych, od 1890 ►pensjonat dla dziewcząt, później także ►Szkoła Gospodarstwa Domowego i Robót Ręcznych dla uczennic z zaboru rosyjskiego i Galicji; w 1899 uruchomiono ochronkę; na początku XX w. prowadzono opiekę nad dziećmi zdemoralizowanymi – w 2 szkołach (dla sierot i dzieci specjalnej troski), od 1918 w jednej; po 1924 do placówki dzieci kierował wydział opieki społecznej, mieściła się tam też stacja opieki nad matką i dzieckiem. W l. 30. XX w. uruchomiono dom dziecka; działania prowadziły organizacje społeczne: ►krucjata eucharystyczna, ►drużyna harcerska, kółka teatralne i sportowe; odbywały się zebrania ►Związku Abstynentów. Od 1939 placówka znajdowała się pod nadzorem NSDAP, została zamknięta w 1943. Po wojnie, w III 1945, uruchomiana jako pierwszy sierociniec w Katowicach (Dom Dziecka im. ks. L. Markiefki), wspierany przez UNRRA, gdzie przebywały dzieci z Warszawy, Łodzi i województwa śląskiego. Od 1961 przenoszono wychowanków do domów dziecka w woj. śląskim i opolskim; instytucję zlikwidowano.
H. Domagała: Fundacja opiekuńczo-wychowawcza imienia ks. Leopolda Markiefki w Katowicach-Bogucicach w latach 1858–1990. Katowice 2011; „Górnoślązak” 1931, nr 20.

SILESIA KATOWICE, Robotniczy KS przy Fabryce Porcelany „Giesche”, jednosekcyjny, piłkarski, zał. ok. 1946–1947, połączył się z KS Ferrum Katowice (zob. ►Słowian Katowice).
APK, zesp. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Katowicach, sygn. 50.

SILESIANIE, zespół wokalno-muzyczny ►Uniwersytetu Ekonomicznego, zał w 1977 (w l. 1980–1984 nieczynny) dzięki inicjatywie ówczesnego rektora ►prof. dr. hab. Zbigniewa Messnera. Dał kilkaset koncertów w kraju i poza jego granicami, w największych i najbardziej prestiżowych miejscach, m.in. w Sali Kongresowej w Warszawie czy katowickim Spodku. Występował też dla Ojca Świętego Jana Pawła II w watykańskiej Auli Klementyńskiej. Zespół podejmuje inicjatywy kulturalne mające na celu wspomaganie instytucji dla dzieci specjalnej troski oraz osób starszych i chorych, jest również organizatorem seminariów naukowych poświęconych folklorowi i marketingowi w kulturze, a jego członkowie prowadzą zajęcia dydaktyczne i edukacyjne w szkołach województwa śląskiego na temat kultury i sztuki ludowej.
A. Sulik: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 1937-1987. [T. 1]. Katowice 1987.

SIMON, szyb ►kopalni „Katowice”, drążony ok. 1823–1833, był jednym z 4 pierwszych w kopalni „Ferdynand”; w XIX w. zakończył działalność.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

SIODŁACZY ŁAN zob. ►Dziurkowski Łan

SKORUPA Henryk Józef (3 VII 1908, Kozłów pow. Gliwice – [?]), pracownik DOKP Katowice i instruktor wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. W 1939 brał udział w wojnie polsko-niemieckiej, jeniec wojenny, w l. 1940–1941 więzień KL Auschwitz; po 1945 działacz Polskiego Związku Zachodniego (referent i członek Komisji Wysiedleń).
Kronika Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Zbiory specjalne Biblioteki Śląskiej.

SKORUPA TEICH, znany jedynie z źródeł prasowych staw po południowej stronie ob. ►ul. Katowickiej, ulubione (obok ►Norma Sand) miejsce wagarów młodzieży szkolnej Bogucic przed wybuchem I wojny światowej.

SKOWRONEK Ludwik (6 IV 1859, Czuchów – 10 V 1934, Głuchołazy), ksiądz, proboszcz w Bogucicach. Po ukończeniu gimnazjum w Gliwicach rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, które przerwał, przenosząc się na Wydział Teologiczny tej uczelni. Ze względu na Kulturkampf kontynuował studia teologiczne w Ratyzbonie (1883–1884). Święcenia kapłańskie przyjął 5 VII 1884. W l. 1884–1887 pracował jako wikariusz w Bieruniu Starym. Kolejną placówką były Bogucice, gdzie w 1888 został mianowany administratorem, a w l. 1889–1923 pełnił funkcję proboszcza, znacznie przyczyniając się do wybudowania nowego kościoła (zob. ►Bazylika Mniejsza p.w. św. Szczepana w Bogucicach). W l. 1896–1900 był administratorem tworzącej się parafii w Załężu. W czasie swej kadencji proboszczowskiej w Bogucicach wybudował kościoł p.w. św. Szczepana w Bogucicach (1894), p.w. św. Józefa w Załężu (1900), p.w. św. Antoniego Padewskiego w Dąbrówce Małej (1907–1912), kaplicę na „Górce”; pomagał w budowie kościoła i klasztoru oo. Franciszkanów w Panewnikach. W 1893 jego staraniem ukazała się napisana przez ►Stanisława Biegańskiego broszurka szerząca kult Matki Boskiej Boguckiej, która stała się własnością każdej rodziny i małym kompendium wiedzy o parafii oraz łaskami słynącym ►obrazie Matki Boskiej Boguckiej. Do największych osiągnięć duszpasterskich należało opracowanie i wydanie modlitewnika ►Droga do nieba (Weg zum Himmel) w języku polskim i niemieckim dla katolików na Śląsku, zawierającego modlitwy, pieśni i pouczenia. Czuł też wielką potrzebę szerzenia oświaty wśród Górnoślązaków; założył bibliotekę parafialną, w której można było wypożyczyć książki zarówno polskie, jak i niemieckie; zachęcał do czytelnictwa i kolportowania pism („Posłańca Niedzielnego”, „Kuriera Górnośląskiego”, „Głosu Ludu Górnośląskiego”, „Gazety Katolickiej”); propagował kult maryjny; był organizatorem życia parafialnego (założył 12 bractw i stowarzyszeń parafialnych). W 1907 jako kandydat niemieckiej katolickiej partii Centrum z okręgu Katowice/Zabrze w wyborach do Reichstagu przegrał z Wojciechem Korfantym. W 1912 został mianowany radcą duchownym, a w 1923 otrzymał godność prałata papieskiego. Po przejściu na emeryturę w 1923 ze względów zdrowotnych został skierowany przez ordynariusza do sanatorium Marienfried w Głuchołazach.
I. Mierzwa: Działalność wydawnicza diecezji katowickiej w pierwszym pięćdziesięcioleciu jej istnienia. „Nasza Przeszłość” 1975, T. 44; H. Kowalczyk: Skowronek Ludwik. [W:] Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej. Red. A. Lysko. Pszczyna 1995; K. Worbs: Droga do nieba ks. Ludwika Skowronka – modlitewnik powstały w Bogucicach. [W:] Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność. Księga jubileuszowa. Red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło. Katowice 1994.

SŁOWIAN KATOWICE, KS w ►Zawodziu. Powstał w 1920, początkowo jako „Siła” Zawodzie, w 1924 reaktywowany jako „Słowian” Zawodzie. W 1939 połączył się z KS „Pogoń” Katowice, w l. 1945–1949 działał pod nazwą Zakładowy Klub Sportowy Ferrum, w 1949 fuzja z KS „Pogoń” Katowice i KS „Baildon” Katowice; w l. 1950–1959 Koło Sportowe „Stal” Huty Ferrum; od 1957 „Słowian” Katowice. Zlikwidowany w 2001. Prowadził sekcje: piłki nożnej i piłki ręcznej (1958–1973). Osiągnięcie: udział w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej kobiet (1962–1967). Obiekt sportowy: stadion przy ul. 1 Maja (ob. ►Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Słowian”, administrowany przez MOSiR). Działacze: ►Rudolf Niemczyk, ►Paweł Wybierski.
APK, zesp. Okręgowy. Związek Piłki Nożnej Katowice, sygn. 56; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011; H. Marzec: Piłka ręczna na Śląsku (1929–2004). W: Z dziejów Bogucic: materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011.

SOBÓL Henryk (10 VII 1912, Bogucice – 1945), w l. 1928–1939 harcerz ►VIII [Ósmej] Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach; od 1930 zastępca zastępowego, sekretarz i skarbnik drużyny, od 1934 zastępowy i przyboczny, później opiekun zuchów przy drużynie i drużynowy, od 1937 podharcmistrz, od 1939 komendant ►Bogucickiego Hufca Harcerzy. Pracował jako urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (od 1936); założył teatr amatorski (występował też jako jego aktor). Działacz konspiracyjny w Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, aresztowany X 1944, w I 1945 skierowany do obozu koncentracyjnego Groß-Roßen.
T. Czylok: Z ich krwi i męczeństwa nasza wolność. Katowiccy harcerze lat wojny. Katowice 2011.

SODALICJA (Kongregacja) MARIAŃSKA MŁODZIEŃCÓW, parafialna organizacja młodzieżowa, propagowana przez jezuitów, powstała po rozwiązaniu Towarzystwa św. Alojzego (zob. ►Alojzjanie), zał. 8 XII 1898 (wg niektórych opracowań 1900); tworzyli ją aspiranci – chłopcy po uroczystości I Komunii św. do ukończenia 15 roku życia; w 1911 ufundowała figurę św. Stanisława Kostki; prowadziła m.in. działalność kulturalną (muzyka i śpiew, wystawianie sztuk teatralnych), organizowała gry i zabawy oraz wycziecki dla członków. Funkcjonowała w dwóch (ze względu na narodowość) grupach – polskiej i niemieckiej. Zawiesiła działania na okres I wojny światowej. Opiekunem był jeden z wikarych.

SOGALLA Bruno (14 VII 1885, Mała Dąbrówka lub Rozdzień – 1 IV 1918, Bogucice), lekarz, ukończył gimnazjum w Bytomiu, studiował medycynę w Halle, Wrocławiu (działał w organizacjach studenckich); od 1896 naczelny lekarz ►szpitala zakonu bonifratrów, ceniony specjalista chorób zakaźnych, zatruć metalami; radny miasta Katowic (przewodniczący komisji do spraw zdrowia i kultury; członek zarządu kościelnego w kościele Mariackim. W czasie I wojny światowej wykonywał obowiązki lekarza wojskowego i prawdopodobnie wówczas zaraził się od rosyjskiego chłopa. Od 1919 patron ulicy w Bogucicach (zob. ►ul. B. Żogały).
J. Lipońska-Sajdak: Znani i nieznani boguciczanie. [W:] Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Katowice 2011.

SOGERWERKS zob. ►Gebrüder Goldstein

SOŁTYKOWSKI Kazimierz (2 I 1906, Kraków – 21 XI 1978, Kaków), absolwent Wydziału Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; w l. 1929–1934 referent i kierownik Biura Konstrukcyjnego w Wydziale Komunikacyjno-Budowlanym Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach. Stał na czele Wojewódzkiego Kierownicta Budowy Kolonii Robotniczych w Katowicach oraz opracowywał projekty szkół powszechnych w województwie śląskim, m.in. budynku liceum przy ►placu Gwarków na ►Koszutce (ob. siedziba ►Głównego Instytutu Górnictwa); był jednym z projektantów ►Kolonii Urzędniczej w Bogucicach. W l. 1935–1939 i 1945–1949 był wolno praktykującym architektem; w 1949 podjął pracę w biurze Miastoprojekt Katowice (do 1971) – był jednym z twórców tego biura, pełnił m.in. funkcje projektanta, kierownika pracowni, a także głównego specjalisty oraz kierownika zespołu sprawdzającego. Pochowany na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.

SPLIT Honorata (1870 – 24 VII 1950, Bogucice), w l. 1932–1946 przełożona generalna ►jadwiżanek; od 1945 asystentka generalna. Od 1941 pracowała pod przymusem w sanatorium przeciwgruźliczym w Rabsztynie. Od 1945 organizatorka prowincji i domu w Bogucicach. zajmowała z 3 siostrami pokój przy ul. Piotra.
H. Domagała: Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka w latach 1945–1989. Lublin 2014.

SPOŁECZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE NA KOSZUTCE, placówka kulturalno-oświatowa, zał. 1 III 1956 z siedzibą przy ►ul. M. Grażyńskiego, podlega Społecznemu Stowarzyszeniu Ognisk Artystycznych w Katowicach. W 1977 w zajęciach uczestniczyło 418 uczniów, których kształciło 14 nauczycieli; prowadzono sekcje: fortepianu, akordeonu, instrumentów szarpanych, smyczkowych, dętych, śpiewu, baletu, plastyki i innych specjalności; pracami kierowała Krystyna Rutkowska. Od 1992 funkcjonuje Przedszkole Artystyczne z zajęciami dodatkowymi – plastyką, umuzykalnieniem i rytmiką, językiem angielskim, gimnastyką korekcyjną, teatrzykiem piosenki.
APK, zesp. Społeczne Stowarzyszenie Ognisk Artystycznych, sygn. 16, 107.

ST. BARBARA APHOTEKE zob. ►Apteka św. Barbary

STACJA BENZYNOWA W ZAWODZIU, wybudowana w III 1930 na gruntach Leopolda Gartnera przy ul. Krakowskiej 2 (ob. ►ul. 1 Maja) przez ►Galicja SA; była wyposażona w 2 zbiorniki o pojemności 2 tys. litrów i 1 zbiornik o pojemności 1 tys. litrów; obsługiwana przez firmę ►Auto-Stop; w poł. l. 30 XX w. przez Polski Fiat SA; w okresie powstań śląskich objęta ochronnymi działaniami zawadzkich oddziałów powstańczych (dowódca ►Karol Orendorz); w okresie okupacji hitlerowskiej funkcjonowała pod zarządem Deutsche Fiat, była obiektem zamachu ze strony polskiego ruchu oporu.
AUM Katowice, zesp. 1, sygn.1153; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

STACJA OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM W BOGUCICACH, założona w X 1928 (jako szósta w Katowicach); prowadziła poradnictwo z zakresu pielęgnacji i odżywiania niemowląt i małych dzieci. Stację prowadziła jedna jadwiżanka (siostra Felicjana Dudek) i dwie osoby świeckie. W 1930 opieką objęto 844 dzieci, przeprowadzono 438 badań, udzielono 1825 porad; świadczono też pomoc rzeczową, rozdając odżywki dla niemowląt. Reaktywowana w 1949; w 1. 50 XX w. przekształcona w Rejonową Przychodnię dla Matki i Dziecka.
I. Mierzwa: Zaangażowanie charytatywne parafii bogucickiej od połowy XIX w. po czasy współczesne. W: Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność. Księga jubileuszowa. Red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło. Katowice 2000; „Górnoślązak” 1928, nr 237.

STAJNIA PLEBAŃSKA, budowla w północno-zachodnim narożniku ►placu przykościelnego;
parterowa, wybudowana w 1855 przez ►Heinricha Moritza Augusta Nottebohma; nadbudowana w 1902. Od 1968 ulokowano w niej salkę katechetyczna, w 1978 przeznaczono na 2 garaże, od 1982 działał w niej punkt katechetyczny. Przebudowana w 1996 wg projektu Jolanty i Marka Zemłów, mieści obecnie ochronkę parafialną, klub młodzieżowy, kawiarenkę.
P. Piwowarczyk: Historia parafii i kościoła p.w. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Katowice 2014.

STANIK Jan (14 III 1882 – 8 IX 1939, Katowice), uczestnik trzech ►powstań śląskich; uczestnik walk w obronie Katowic IX 1939; aresztowany 6 IX 1939, rozstrzelany w więzieniu przy ul. Mikołowskiej w Katowicach. Mieszkał przy ►ul. 1 Maja.
APK, zesp. Śląski Instytut Naukowy, sygn. 2162.

STARA STRZELNICA, pierwszy obiekt sportowy w ►Zawodziu, druga strzelnica sportowa w Katowicach; obiekt utrzymywany przez gminę bogucicką, po przyłączeniu do Katowic – przez władze miejskie. Wybudowana w 1878 przy ul. Krakowskiej 45, kryta, pierwotnie użytkowana przez niemiecką Gildię Strzelecką w Katowicach, w l. 1926–1928 przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Katowicach; przebudowana z inicjatywy ►Ryszarda Szefera i ►Rudolfa Niemczyka; stała się ►Domem Ludowym w Katowicach-Zawodziu; swoje siedziby miały tam: oddziały ►Związku Powstańców Śląskich w Zawodziu, ►Centralnego Związku Zawodowego Polskiego, ►Narodowej Parti Robotniczej, ►Związku Obrony Kresów Zachodnich, ►Polskiej Partii Socjalistycznej; a także restauracja prowadzona przez Jana Jandę, Antoniego Janusza, P. Sonnka, Ryszarda Szefera; w okresie międzywojennym mieścił się lokal wyborczy, a po 1945 restauracja Pod Ratuszem i strzelnica do strzelania z broni małokalibrowej; po 1950 pomieszczenia przejęła ►Szkoła Zawodowa i Szkolenia Pedagogicznego.
AUM, zesp. 1, sygn.1203; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011; „Polak” 1924, nr 241.

STAWOWY Alojzy (15 VI 1896 Zawodzie – 20 VIII 1919, Zawodzie), nosił rodowe nazwisko matki, brat ►Walentego. Bracia zostali zamordowani przez Grenzschutz za domniemaną współpracę z oddziałami powstańczymi; pochowani na ►cmentarzu parafialnym w Bogucicach. Jest współpatronem jednej z ulic w Zawodziu (zob. ►ul. Braci Stawowych).
A. Steuer: Stawowi. [W:] Patronowie katowickich ulic i placów. Red. U. Rzewiczok. Katowice 2011.

STAWOWY Walenty (8 II 1903 Zawodzie – 20 VIII 1919, Zawodzie), nosił rodowe nazwisko matki, brat ►Alojzego. Bracia zostali zamordowani przez Grenzschutz za domniemaną współpracę z oddziałami powstańczymi; pochowani na ►cmentarzu parafialnym w Bogucicach. Jest współpatronem jednej z ulic w Zawodziu (zob. ►ul. Braci Stawowych).
A. Steuer: Stawowi. [W:] Patronowie katowickich ulic i placów. Red. U. Rzewiczok. Katowice 2011.

STEIGERSTRAßE zob. ►Sztygarska ulica

STEIN (pseud.) zob. ►Niemczyk Rudolf

STIBORSKI Konrad (28 VI 1829, Racibórz – 31 III 1896, Szopienice), ksiądz, pierwszy w dziejach wikary ►parafii św. Szczepana w Bogucicach; po święceniach kapłańskich w 1856 został posłany do Bogucic; od 1859 był kuratorem budującego się kościoła św. Jadwigi w Szopienicach, a nastepnie jego proboszczem.
B Czaplicki: Górnośląski duszpasterz ks. Leopold Markiefka (1813–1882) i jego dzieła. Lubliniec–Kokotek 2014.

STODOŁA PLEBAŃSKA, kamienno-ceglana budowla o wymiarach 33 x 11 m, usytuowana na ►placu przykościelny. Po remoncie w 1977 (wymiana konstrukcji drewnianej dachu na metalową) służyła do 1997 jako budynek gospodarczy. Po przebudowie (projekt: inż. Marek Zemła; malarstwo: Jolanta Kalarus) mieści magazyn i salę na 150 osób.
AKAD, zesp. Akta lokalne, sygn. 126; P. Piwowarczyk: Historia parafii i kościoła p.w. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Katowice 2014.

STOLARSTWO, dział rzemiosła i spółdzielczości (branża drzewna), często związany z własną siecią placówek handlowych oferujących wytwarzane wyroby; w Bogucicach i Zawodziu najwięcej warsztatów było zlokalizowanych przy ulicach: ►S. Czarneckiego, ►L. Markiefki, ►1 Maja. Rzemiosło reprezentowało co najmniej 14 rzemieślników – w tym: przed I wojną światową: Paweł Kallabis, Józef Kozioł (aktywny działacz społeczno-polityczny w gminie boguckiej); następnie: Józef Broda, Józef Fuchs, Jan Gajowski, Moles, Gertruda Schneider, Otto Scholz, ►Spółdzielnia Pracy „W Imię Społeczeństwa”; w l. 1939–1945: Tischler Genossenschaft; po 1945: ►Stolarska Spółdzielnia SA „Jawor”, Karol Cichoń, Władysław Grzywny, Ryszard i Jan Kutscha.
Skorowidz branż przemysłu, handlu, finansów, rzemiosła i zawodów wyzwolonych: województwo śląskie: 1929/30. [Katowice 1930]; Księga adresowa Wielkich Katowic. Katowice 1935; „Górnoślązak” 1904, nr 103; „Polak” 1908, nr 66.

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej): przy ►parafii św. Szczepana w Bogucicach rodowodem sięgało do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (zał. 1906). W poł. l. 20. XX w. dzieliło się na oddział starszy (w 1925 skupiający 40 członków, w 1935 – 84, w 1937 – 130), opiekunem był ks. Salbert, a funkcję prezesa pełnili: Antoni Zając, Piotr Kierysz, Karol Gondzik, oraz oddział młodszy (w 1926 liczący 100 członków, w 1927 – 140), gdzie funkcję prezesa pełnił Ryszard Dolina. Stowarzyszenie, łączone z kongregacją młodzieńców, jako pierwsze zostało włączone w struktury ►Akcji Katolickiej (1931); w 1928 w strukturze funkcjonowało kółko śpiewackie; według danych z 1929 prowadziło działalność sportową w sekcjach: piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, szachowej i wychowania fizycznego; przy ►parafii Opatrzności Bożej w Zawodziu, zał. 6 XII 1931 (w 1933 skupiało 157 członków, w 1935 – 160, w 1937 – 76); współdziałało ze ►Związkiem Towarzystw Polskich, w jego ramach przyłączyło się do zainicjowanej w 1936 przez ►Katolickie Stowarzyszenie Kobiet akcji walki z wolnomyślicielstwem panującym w ►Szkole Podstawowej nr 15 im. Władysława Jagiełły i usunięcia jej kierownika ►Zygmunta Zajchowskiego; funkcję prezesa pełnił Kazimierz Kasztelan, prowadziło kółka zainteresowań: oświatowe, szachowe, sportowe z sekcjami: piłki nożnej, tenisa stołowego, palanta, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, śpiewacze oraz muzyczne z orkiestrami mandolinową i smyczkową.
Akcja Katolicka na Śląsku: powstanie, rozwój, działalność. Katowice 1938; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011; J. Myszor: Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821–1914. Katowice 1991; „Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej)”. Katowice 1936; Spis Stowarzyszeń Śląskiego Związku Młodzieży Polskiej. Królewska Huta [po 1925], 1927, 1929; „Młodzież Katolicka” 1933, nr 7.

STOWARZYSZENIE PAŃ p.w. ŚW. WINCENTEGO À PAULO – przy ►parafii św. Szczepana w Bogucicach w 1903 powstała Konferencja Pań p.w. św. Wincentego à Paulo; w l. 1920–1921 brała aktywny udział w akcji plebiscytowej, prowadząc m.in. działalność sceniczną; w 1930 przekształcona w Stowarzyszenie (w 1935 skupiające 100 członkiń); po zakończeniu ►II wojny światowej scalone z Oddziałem Parafialnym ►Caritas (w 1948 liczyło 25 członków); ►przy parafii Opatrzności Bożej w Zawodziu zał. XI 1930 z inicjatywy ►ks. Antoniego Lindnera; prezydentem był Pietras, sekretarzem – Bolińska, skarbnikiem – Świtała (w 1935 skupiało 110 członkiń); w okresie międzywojennym należało do ►Związku Towarzystw Polskich w Zawodziu; w jego ramach przyłączyło się do zainicjowanej w 1936 przez ►Katolickie Stowarzyszenie Kobiet akcji walki z wolnomyślicielstwem panującym w ►Szkole Podstawowej nr 15 im. Władysława Jagiełły i usunięcia jej kierownika ►Zygmunta Zajchowskiego.
APK, zesp.: Zarząd Miejski Katowice, sygn. 15; UWŚl. OP sygn. Z-24; Sprawozdanie Katowickiego Okręgu Caritas za rok 1932; „Polonia” 1931, nr 1; „Katolik” 1920, nr 126.

STRZELNICA MAŁOKALIBROWA, w otoczeniu zabudowy ►Domu Ludowego (►Starej Strzelnicy) przy ul. Krakowskiej 45 (ob. ►ul. 1 Maja) w Zawodziu; wyposażona w kulochwyty (wały ziemne), stanowiska przedzielone ścianami, a odległość do tarczy wynosiła 25 m. Podlegała Miejskiemu Komitetowi WFiPW w Katowicach, pod względem administracyjnym Zarządowi Nieruchomości Miejskich.
AUM Katowice, zesp. 1, sygn. 1202.

SUCHY, nazwa nieistniejącego akwenu w ►Dolinie Trzech Stawów położonego na wschód od ►Kąpielowego. Wysechł pod koniec XX w.; oczyszczał wodę z ►Potoku Murckowskiego przed wpłynięciem do stawu Kąpielowego.
G. Grzegorek, J. Psiuk: Wodociągi i kanalizacja Katowic. Katowice 2016.

SUSANNA, kopalnia węgla kamiennego przy ►drodze murckowskiej, nadana 13–19 IV 1838; należała w połowie do Traugota Knauta i w połowie do ►Aleksandra Mieroszewskiego; udziały Knauta nabyli drobni przedsiębiorcy, a udziały Aleksandra Mieroszewskiego wraz z całą ordynacją mysłowicką nabyła ►Maria Winckler; eksploatacja górnicza była prowadzona w l. 1864–1878, do pola Reserve włączył ją ►Hubert von Tiele-Winckler. Wydobycie w 1873 wynosiło 26,5 tys. ton. Wokół szybu wyrosła kolonia ►Zuzanna.
G. Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Katowice 2017.

SYPIALNIE KOPALNI FERDYNAND, domy sypialne – 3 budynki usytuowane przy ►ul. Peowiaków 2 i 5 oraz ►ul. L. Markiefki 65. Pierwotne funkcje pełniły do l. 30. XX w.; później zostały przebudowane: na bursę Państwowej Szkoły Górniczej w Katowicach (ul. Peowiaków 5), siedzibę Towarzystwa Opieki ze współlokatorami – bezrobotnymi kawalerami, grupą osób eksmitowanych z domów należących do ►Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych (ul. Peowiaków 2); sypialnia przy ul. L. Markiefki została przebudowana na ►Dom Ludowy.
APK, Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych, sygn. 384.

SZAFLARSKI Józef (21 XI 1908, Tarnów – 13 XI 1989, Katowice), geograf, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE; zob. ►Uniwersytet Ekonomiczny), ►Uniwersytetu Śląskiego (UŚ). Do 1950 przebywał w Krakowie (m.in. współudział w organizacji tajnego nauczania); od 1950 pracował jako wykładowca WSE (geografia gospodarcza), od 1956 kierował katedrą geografii ekonomicznej, w l. 1958–1965 pełnił funkcję rektora WSE (skutecznie przeciwstawiał się likwidacji uczelni. W 1960 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W l. 1964–1971 zasiadał w radzie techniczno-ekonomicznej przy Ministrze Górnictwa i Energetyki; był członkiem kolegium redakcyjnego „Zarania Śląskiego”, współautorem (i przewodniczącym komitetu redakcyjnego) publikacji Województwo katowickie w Polsce Ludowej i Atlasu województwa katowickiego; z S. Żmudą opublikował Świat w mapach i wykresach, redaktorem naczelnym opracowania Katowice 1865–1945 i redaktorem Słownika geografii świata. Od 1973 związany z UŚ, gdzie zorganizował Samodzielny Instytut Geografii. Pochowany na ►cmentarzu parafialnym w Bogucicach.
S.T. Sroka: Szaflarski Józef. [w:] Polski słownik biograficzny. T. 66. Warszawa–Kraków 2009.

SZAFRANEK Bernard (20 V 1928 – 11 II 2000), pracownik Głównego Instytutu Górnictwa, harcerz, prezes Koła ►Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogucicach, działacz sekcji muzealnej Katowickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (prowadził działalność na rzecz powstania MHK). Współautor okazjonalnych opracowań z dziejów harcerstwa katowickiego. Pochowany na ►cmentarzu parafialnym w Bogucicach.
10-lecie działalności Fundacji Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej w Katowicach. 1987–1997. [przygot. zespół: T. Czylok, J. Szaflik, B. Szafranek]. Katowice. 1997; J. Feliks, B. Szafranek: W 70. rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego na ziemiach polskich, w 60-lecie utworzenia ZHP na Śląsku oraz w 35-lecie odrodzenia ZHP w Polsce Ludowej [kalendarium]. Na pamiątkę spotkania byłych harcerek i harcerzy drużyn Katowic-Bogucic, Katowice, 6 grudnia 1980. Katowice [1981].

SZEROKA ULICA (pierwotna nazwa od 1908 Breitestraße, w l. 1939–1945 Fichtestraße), usytuowana ►Zawodziu, dł. 130 m, układ równoleżnikowy. W 1901 zabudowę rozpoczęła kopalnia „Ferdinand” (zob. ►kopalnia Katowice); właścicielami domów w okresie międzywojennym byli: Jan Durowiec, kopalnia „Ferdynand”, Paweł Kwiotek, Marcin Papoń, Helena Śliwa. Przy ulicy mieściła się siedziba firmy Kamsoft.
APK, zesp Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, sygn. 1187; Ulice. Nazewnictwo w przekroju historycznym. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 2. Katowice 2012; Księga adresowa miasta Wielkich Katowic 1935/36 r. Katowice 1935.

SZKOŁA DOKSZTAŁCAJĄCA W ZAWODZIU, powstała z inicjatywy Zarządu Gminnego w Bogucicach w 1906; działała na podstawie statutu z 9 II 1909 (z późniejszymi zmianami); zakończyła funkcjonowanie ok. 1922; uczniami była młodzież w wieku 14–16 lat mieszkająca w Bogucicach (od 1920 obowiązek ten został rozszerzony na młodzież 17–18 lat); kształciła wykwalifikowane kadry, a jej działalność opłacały największe firmy Bogucic: ►kopalnia „Katowice”, ►Huta Ferrum, ►Montokwas, ►Huta Kunegunda.
APK, zesp. Landratura Katowicka, sygn. 709.

SZKOŁA GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ROBÓT RĘCZNYCH w Bogucicach, zał. 1888; początkowo szkoła robót ręcznych, od 1898 szkoła gospodarstwa z językiem niemieckim w strukturach ►Sierocińca sióstr ►jadwiżanek; dysponowała pensjonatem z ogrodem; uczennice pochodziły z zaborów: pruskiego, rosyjskiego i austriackiego – w 1913 do szkoły uczęszczały 94 uczennice; nauka obejmowała: gotowanie, pieczenie, pranie, prasowanie, robótki na drutach, szycie, cerowanie, łatanie, haftowanie, szycie na maszynie, krojenie białej bielizny, wyszywanie białymi nićmi, sztukę układania kwiatów, lekcje religii, języka niemieckiego, języka francuskiego, kulturalnego zachowania się i gry na fortepianie, pisanie listów, prowadzenie rachunków. Opłata za pobyt wynosiła od 3 do 5 marek. Istniała do 1 IX 1939.
B. Czaplicki: Ksiądz Ludwik Skowronek (1859–1934) i jego dzieła. Katowice 2016.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr XIV im. KRÓLOWEJ JADWIGI zob. ►Szkoła Powszechna nr XIV.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 im. PAWŁA STELLERA zob. ►Szkoła Powszechna nr XIV.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI zob. ►Szkoła Powszechna nr XIV.

SZKOŁA POWSZECHNA nr XIV (pierwotnie ►im. Królowej Jadwigi, w okresie okupacji hitlerowskiej ►Tiele-Winckler Schule, po1945 i w l. 1969–1977 bez nazwy, w l. 1956–1959 ►im. Tadeusza Kościuszki, w l. 1977–1999 ►im. Pawła Stellera), w l. 1999–2017 gimnazjum nr 5; w 2017 wchłonięta przez ►Szkołę Podstawową nr 12 im. Ignacego Paderewskiego; w 2019 na skutek reformy szkolnej została zlikwidowana; placówka oświatowa umieszczona w budynku z 1868 przy ul. Krakowskiej (ob. ►1 Maja) 80; sięgała tradycją do ►organistówki z 1666; do 1924 istniało 13 klas niemieckich; w l. 1922–1939 funkcjonowało 7–8 klas polskich; w 1927 budynek szkoły zelektryfikowano; od 1929 zajęcia z wychowania fizycznego prowadzono w hali gimnastycznej. W 1931 szkołę przeniesiono do nowego budynku (poświęconego w 1932) przy ul. Bogucickiej, który zajmowała wspólnie ze ►Szkołą Powszechną nr XV im. Władysława Jagiełły; od 1937 funkcjonowało również przedszkole. Pierwszy sztandar szkoła otrzymała w 1939. W l. 1924–1926 do szkoły uczęszczało 986 uczniów, w 1946 –648. W 1945 w budynku szkoły mieściła się kwatera wojsk sowieckich, a nauka odbywała się pod gołym niebem (na boisku KS ►Słowian Katowice), potem w 6 przydzielonych klasach Szkoły Podstawowej nr 16; zajęcia prowadziło 11 nauczycieli. W l. 1947–1956 szkoła funkcjonowała w budynku przy ul. 1 Maja 80; od 10 I 1956 w nowym budynku przy ul. Granicznej (pierwotnie jednopiętrowym, od 1970 dwupiętrowym); do 1965 dzieliła lokum z X Liceum Ogólnokształcącym. W l. 60. XX w. prowadzono 15 klas, do których uczęszczało od 700 do 1000 uczniów; działała też świetlica. W budynku szkoły mieściły się siedziby kół organizacji społecznych, takich jak: ►Liga Morska i Kolonialna (1934), ►Towarzystwo Młodych Polek, ►Związek Strzelecki, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej; działały: Spółdzielnia Uczniowska, ►Drużyna Harcerska, czytelnia dla dzieci; po II wojnie światowej nastąpiła odbudowa ►harcerstwa (1945 – w jego strukturach Młodzieżowa Służba Ruchu, VI Szczep ►Czerwone Wierchy); w 1946 uruchomiono bibliotekę i koła PCK, od 1959 działała spółdzielnia uczniowska „Iskierka”, funkcjonowały 4 zespoły artystyczne, kółko szachowe, koło szkolne Ligi Obrony Przyrody, szkółka piłkarska GKS Katowice. W l. 80. XX w., kiedy patronem szkoły został został artysta grafik Paweł Steller (ściana pamięci poświęcona patronowi w placówce szkolnej) nawiązano współpracę z Muzeum Historii Katowic, przede wszystkim Działem Grafiki im. Pawła Stellera (udział uczniów w lekcjach muzealnych, wykładach i warsztatach, prezentacja ekspozycji na terenie szkoły, np. Kresowianie w Katowicach, Katowiczanie na Kresach). Pracami szkoły kierowali: Fieweger (do 1922), ►Józef Holona (1922–1939), ►Wladislaw Majowski (1939–1943), Seipelt [?], Bolesław Tyc (1946–1949), Eugenia Gerszlerowa (1956–1969), Henryk Strączek (1970 – I poł. l. 70. XX w.), Stanisław Trenda (II poł. l. 70. XX w.); ostatnim dyrektorem była Bożena Pastwa. Do grona nauczycielskiego należała m.in. ►Stefania Steller; najbardziej znaną wychowanką szkoły była Barbara Jankowska.
APK, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Samorządowy, sygn 134; Kronika SP nr 14 w Katowicach w zbiorach MHK; www.dziennikzachodni.pl›Wiadomości›Katowice; mloda-gieksa.pl.

SZLAK HISTORII GÓRNICTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO, znakowany szlak turystyczny w województwie śląskim (żółty) o dł. 100 km; zaprojektowany przez Henryka Stasińskiego. Atrakcją turystyczną szlaku są liczne na terenie Górnego Śląska zabytki techniki związane z górnictwem i hutnictwem, m.in. ►obiekty w zespole zabudowy po kopalni „Katowice” na terenie ►Muzeum Śląskiego przy ►ul. Kopalnianej 6, zrekultywowany teren hałd ►kopalni „Caroline” na ►Alpach Wełnowieckich, ►Park Bogucicki, ►Katowicki Park Leśny.
krajoznawca org.

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W BOGUCICACH p.w. Aniołów Stróżów, zakonna placówka lecznicza powstała z inicjatywy ►ks. Leopolda Markiefki. Budowana w l. 1871–1874 w stylu neogotyckim, poświęcona 7 IX 1874. Obowiązki zarządcy pełnił Rajmund Czerny. Do 1926 administrowana przez zgromadzenie, w l. 1926–1939 i od 2009 – przez magistrat w Katowicach; od XI 1939 w budynku mieścił się niemiecki szpital wojskowy obsługiwany przez siostry z Narodowo- Socjalistycznej Opieki Społecznej; po 1945 do momentu odzyskania przez bonifratrów ►Szpital Miejski nr 1 im. L. Rydygiera. Zajmował I piętro zespołu klasztorno-szpitalnego; był wspomagany finansowo przez Józefę Markiefkę, radcę Ludwika Mauvego; wyznawców religii Mojżesza, protestantów. W 1886 szpital przebudowano według projektu L. Schneidera; w l. 1886, 1895 rozbudowano placówkę; w 1877 podłączono do ►wodociągu; w l. 1902–1903 wzniesiono nowy 2-piętrowy pawilon przy ul. Normy, w 1910 budynek zelektryfikowano; w l. 1980–1981 zmodernizowano szpital według projektu arch. Baranowskiego z Zawodzia. Początkowo zakonnicy byli w stanie objąć jednorazową opieką 30 chorych; w 1890 szpital dysponował 60 łóżkami; w l. 1902–1903 – 160; w 1926 – 210, a przed wybuchem II wojny światowej – 260. Pierwszym pacjentem był Karol Steuer z Raciborskiego; w 1874 szpital przyjął 152 pacjentów. Leczono głównie choroby śmiertelne, alkoholizm (delirium), syfilis, gruźlicę, a także urazy spowodowane wypadkami w pracy. Od 1882 funkcjonowały oddziały: okulistyczny, laryngologiczny, chirurgia miękka i kostna, psychiatria, zakaźny, dermatologiczny; na początku XX w. powstał blok operacyjny, a potem kolejno: laboratorium rentgenowskie (1912), fizykoterapia (1919), laboratorium bakteriologiczne (1920), oddział kobiecy (1935) prowadzony przez ►jadwiżanki. W l. 1920–1921 urządzono lazaret powstańczy chorób wenerycznych (funkcjonujący w strukturach Centralnego Szpitala Powstańczego); a w l. 1922–1925 wojskowy szpital rejonowy. Obecne w szpitalu znajdują się oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, blok operacyjny, ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, noworodkowy, chorób wewnętrznych z pododdziałami: diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, gastroenterologiczny, dział diagnostyki obrazowej oraz izba przyjęć. Funkcję lekarzy naczelnych pełnili: dr Moesser, dr Forner, dr Schibalski, ►Bruno Sogalla (1896–1913), dr Krebs (1914–1919), ►Jan Hlond (?), ►Maksymilian Wilimowski (1925–1926 i 1945), ►dr Jan Kozubowski (1926–1929), ►dr Władysław Kowalski (1929–1930), ►dr Władysław Bernadzikowski (1931–1939), Maria Janusz (2009–nadal); inni lekarze i pielegniarze: ►Ferdynand Adamczyk, ►Walter Witold Antes, ►Władysław Tadeusz Bernadzikowski, ►Stefania Brudny, ►Anna Fornalik, ►Jan Friedrich, ►Konrad Jarczyk, Antoni Paweł Palarczyk, ►Konrad Pojda, ►Konrad Pyrcik, ►Roman Julian Zieliński.
G. Grzegorek: 140. rocznica powstania Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach-Bogucicach. Katowice-Bogucice 2015; J. Myszor; Parafia p.w. św. Szczepana w Bogucicach w XIX i na początku XX w. W: Parafia bogucicka – tradycja i współczesność. Księga jubileuszowa. Red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło. Katowice 2000.

SZTYGARSKA ULICA (1906−1918 i 1939−1945 Steigerstraße), dł. 200 m, układ równoleżnikowy; dawniej 6 (obecnie 3) domów po południowej stronie ulicy wybudowanych przez ►kopalnię „Katowice” dla sztygarów; po 1989 jeden dom został własnością Katowickiego Holdingu Węglowego), pozostałe nabyły osoby prywatne.
Księga adresowa miasta Wielkich Katowic 1935/1936. Opis władz i urzędów państwowych, komunalnych, samorządowych i instytucyj prywatnych; alfabetyczny spis ulic; spis mieszkańców według ulic; alfabetyczny spis mieszkańców; alfabetyczny spis branż, alfabetyczny spis zakładów i przedsiębiorstw przemysłowo-handlowych. Katowice 1935; F. Cisek: 150 lat kopalni węgla kamiennego „Katowice”. Katowice 1973.

SZYBY KOPALNI „KATOWICE”: ►Adolph, ►Alexander, ►Anthon, ►Bartosz, Beda, ►Benno, Bernhard, Bertha, Berthram, ►Bogucice, ►Boże Narodzenie, ►Brunon, ►Carl, ►Cyrus, Franz, ►Friedrich, ►Generał Józef Bem, Gustaw, ►Gwarek, ►Henryk, Hugo, Johann, ►Ludwik, Martin, ►Moritz, ►Nothebohm, ►Nowy Szyb, ►Południowy, ►Rudolph, ►Simon, Szyb II, ►Versuchsschacht, ►Warszawa I/II.

SZYBY KOPALNI „SUSANNA”: ►Arthur, ►Eichen, ►Maszynowy.

 


LEKSYKON BOGUCKI

WSTĘP

Leksykon bogucicki ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 2000 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Bogucic z ich obszarem dworskim, Zawodziem, Koszutką, Kuźnicą Bogucką, Burowcem i włączoną już po I wojnie światowej do Dzielnicy II kolonią Agnes-Amanda, różniące się od współczesnych. Uwzględniono także najdalszy zasięg parafii p.w. św. Szczepana Męczennika. Miejscowości, które jej podlegały (Katowice, Kuźnica Bogucka, Dąbrówka Mała, Załęże, Brynów), zostaną opisane w kontekście ich związków z kościołem. Ponadto opisane zostaną struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowały miejscowości Bogucice i Zawodzie (jednostki terytorialne takie, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z Bogucic, Koszutki, Zawodzia, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Bogucic – przedstawiciele rodów Salomonów, Mieroszewskich, Tiele-Wincklerów, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy, osoby zasłużone dla nauki polskiej).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą  większości ulic Bogucic, Koszutki i Zawodzia), nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych, jak i z onomastyki ludowej (np. Tyfus, Drajok, Mrówcza Górka). Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Bogucic (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z  szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np.  hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Bogucic, Koszutki i Zawodzia opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną, pozaszkolną i akademicką, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne granice bogucic
Współczesne granice Bogucic